Buscar en la Biblioteca Respon.cat
< Tots els temes
Imprimiu

SGE 21: Certificació d’un sistema de gestió ètic i socialment responsable

La norma SGE 21 de Forética és una norma de gestió ètica i socialment responsable desenvolupada per l’organització Forética. Aquesta norma proporciona un sistema de gestió que permet a les organitzacions implementar, avaluar i millorar contínuament la seva responsabilitat social corporativa (RSC). La SGE 21 és aplicable a tot tipus d’organitzacions, independentment del seu sector o mida, i cobreix diverses àrees clau de la gestió responsable.

Objectius Principals de la Norma SGE 21

1. Establir un Marc de Gestió Ètica: Proporciona les bases per a la creació d’un sistema de gestió ètica que integra la RSC en totes les àrees de l’organització.

2. Millora Contínua: Promou la millora contínua en la gestió de la RSC, assegurant que les organitzacions puguin adaptar-se i respondre a noves necessitats i expectatives dels seus grups d’interès.

3. Transparència i Rendir Comptes: Fomenta la transparència i la rendició de comptes, oferint mecanismes per comunicar les accions i els resultats de la RSC als grups d’interès.

Àrees Clau de la Norma SGE 21

1. Governança: Estableix criteris per a una gestió ètica i transparent de l’organització, incloent aspectes com la integritat, la transparència i la participació dels grups d’interès.

2. Clients i Consumidors: Defineix pautes per garantir la qualitat dels productes i serveis, la seguretat dels consumidors i la gestió responsable del màrqueting i la publicitat.

3. Persones: Inclou criteris per a la gestió del capital humà, com la igualtat d’oportunitats, la no discriminació, la formació i el desenvolupament professional, així com la salut i seguretat laboral.

4. Proveïdors: Promou pràctiques responsables en la cadena de subministrament, incloent la selecció i avaluació de proveïdors segons criteris ètics i socials.

5. Entorn Social i Ambiental: Fomenta la responsabilitat ambiental i el compromís amb la comunitat, incloent la gestió dels impactes ambientals i el suport al desenvolupament local.

6. Mercat i Competència: Inclou criteris per a la gestió responsable de les relacions amb els competidors i altres agents del mercat, promovent la competència lleial i la transparència.

Beneficis de la Implementació de la SGE 21

– Millora de la Reputació Corporativa: La implementació de la norma pot millorar la imatge i la reputació de l’organització entre els seus grups d’interès.
– Reducció de Riscos: Permet identificar i gestionar millor els riscos associats a la responsabilitat social.
– Increment de la Sostenibilitat: Promou pràctiques que contribueixen a la sostenibilitat econòmica, social i ambiental de l’organització.
– Avantatge Competitiu: Pot proporcionar un avantatge competitiu en el mercat, especialment en sectors on els consumidors valoren la responsabilitat social.

Avaluació de conformitat vs certificació en la norma SGE 21

L’avaluació de conformitat i la certificació en la norma SGE 21 són dos processos relacionats però diferents, cadascun amb les seves pròpies característiques i objectius. A continuació es detallen les diferències principals entre ambdós processos:

Avaluació de Conformitat

 1. Definició:
  • L’avaluació de conformitat és un procés intern mitjançant el qual una organització verifica que les seves pràctiques i sistemes de gestió compleixen amb els requisits establerts per la norma SGE 21.
 2. Objectiu:
  • L’objectiu principal és assegurar-se que l’organització està alineada amb els criteris de gestió ètica i responsabilitat social definits en la norma.
 3. Procés:
  • Aquest procés pot incloure auditories internes, revisions de documentació, entrevistes amb el personal i altres mètodes d’avaluació per comprovar la conformitat.
  • Normalment, és dut a terme per personal intern de l’organització o per consultors externs contractats per a aquesta finalitat.
 4. Resultat:
  • Els resultats de l’avaluació de conformitat proporcionen informació valuosa sobre les àrees que necessiten millores i poden servir com a base per a la millora contínua.
  • No es tradueix en un certificat oficial, sinó en informes interns i plans d’acció per abordar les àrees identificades.

Certificació

 1. Definició:
  • La certificació és un procés formal mitjançant el qual una organització obté un reconeixement oficial que confirma que compleix amb els requisits de la norma SGE 21.
 2. Objectiu:
  • L’objectiu de la certificació és obtenir una validació externa i independent del compliment dels estàndards de la norma, la qual cosa pot millorar la credibilitat i reputació de l’organització davant dels seus grups d’interès.
 3. Procés:
  • El procés de certificació és dut a terme per un organisme de certificació acreditat i independent que realitza una auditoria exhaustiva de les pràctiques i sistemes de gestió de l’organització.
  • Aquestes auditories inclouen la revisió de documents, entrevistes amb el personal, inspeccions i altres mètodes per assegurar que l’organització compleix plenament amb els requisits de la norma.
 4. Resultat:
  • Si l’organització compleix amb tots els requisits, l’organisme de certificació emet un certificat oficial que confirma la conformitat amb la norma SGE 21.
  • Aquest certificat té una validesa temporal (generalment tres anys), després de la qual cosa l’organització ha de passar per un procés de re-certificació per mantenir el seu estatus certificat.

Comparació Resumida

 • Avaluació de Conformitat:
  • Interna o amb consultors externs
  • Verificació del compliment
  • Informe intern i plans d’acció
  • Sense certificat oficial
 • Certificació:
  • Externa per un organisme acreditat
  • Validació formal del compliment
  • Certificat oficial
  • Millora de la reputació i credibilitat

Mentre que l’avaluació de conformitat és un pas important per assegurar-se que una organització està alineada amb els requisits de la norma, la certificació proporciona una validació oficial i independent que pot aportar beneficis addicionals en termes de reputació i confiança dels grups d’interès.

Diferències entre la norma SGE 21 de Forética i la IQNet SR 10 d’AENOR

La norma SGE 21 de Forética i la norma IQNET SR 10 són dues normes de gestió de la responsabilitat social, però presenten diferències significatives en la seva estructura, enfocament i àmbit d’aplicació. A continuació es detallen les principals diferències entre ambdues normes:

1. Organització Desenvolupadora

 • SGE 21 de Forética:
  • Desenvolupada per Forética, una associació empresarial sense ànim de lucre amb seu a Espanya, especialitzada en la promoció de la responsabilitat social corporativa (RSC).
 • IQNET SR 10:
  • Desenvolupada per IQNET, la xarxa internacional d’organismes de certificació, amb l’objectiu de proporcionar una norma global per a la gestió de la responsabilitat social.

2. Àmbit d’Aplicació

 • SGE 21 de Forética:
  • Enfocada principalment en el context espanyol i europeu, encara que pot ser aplicada per qualsevol organització a nivell internacional.
  • Té una especial rellevància per a empreses espanyoles i europees interessades en una norma desenvolupada localment.
 • IQNET SR 10:
  • Norma de caràcter global, dissenyada per ser aplicada en qualsevol organització independentment del seu país d’origen.
  • Busca una harmonització a nivell mundial de les pràctiques de responsabilitat social.

3. Enfocament i Estructura

 • SGE 21 de Forética:
  • Se centra en la integració de la RSC en totes les àrees de gestió de l’organització, amb un enfocament pragmàtic i accessible.
  • Estructura basada en àrees clau com la governança, els clients, les persones, els proveïdors, l’entorn social i ambiental, i el mercat i la competència.
 • IQNET SR 10:
  • Norma més estructurada seguint el model de sistemes de gestió ISO, com les normes ISO 9001 (qualitat) o ISO 14001 (medi ambient).
  • Inclou requisits específics per a la política de responsabilitat social, la planificació, la implementació, la verificació i la revisió per la direcció.

4. Certificació i Avaluació

 • SGE 21 de Forética:
  • El procés de certificació és realitzat per organismes de certificació acreditats per Forética.
  • Pot incloure avaluacions de conformitat internes abans de la certificació formal.
 • IQNET SR 10:
  • La certificació és realitzada per membres de la xarxa IQNET, proporcionant una validació a nivell global.
  • Segueix un procés rigorós d’auditoria extern basat en la metodologia de sistemes de gestió ISO.

5. Reconeixement i Usuaris

 • SGE 21 de Forética:
  • Reconeguda especialment a Espanya i en l’àmbit europeu.
  • Usada per organitzacions que volen una norma adaptada al context local amb un enfocament pràctic.
 • IQNET SR 10:
  • Reconeixement a nivell internacional gràcies a la xarxa IQNET.
  • Apropiada per a organitzacions que busquen una norma de responsabilitat social amb una estructura similar a altres normes ISO.

6. Aspectes Específics Coberts

 • SGE 21 de Forética:
  • Enfocada en àrees concretes de la RSC com la relació amb els grups d’interès, la transparència, la gestió ètica, la qualitat dels productes i serveis, i el compromís social i ambiental.
 • IQNET SR 10:
  • Inclou un enfocament integrat en la gestió de la responsabilitat social, amb detalls específics sobre la política, els objectius, la planificació, la implementació i la revisió del sistema de gestió de la responsabilitat social.

Mentre que la norma SGE 21 de Forética ofereix un enfocament pragmàtic i específicament adaptat al context espanyol i europeu, la norma IQNET SR 10 proporciona una estructura global més alineada amb altres normes de sistemes de gestió ISO, fent-la adequada per a organitzacions amb operacions internacionals. La selecció d’una norma sobre l’altra dependrà de les necessitats específiques de l’organització, el seu àmbit d’actuació i les seves preferències pel que fa a l’estructura i el reconeixement de la norma.

×