Què fem

Programes

Els principals programes de Respon.cat per portar a terme la seva missió són:

Grups de treball i espais de trobada   


Grups de treball adhoc

Diversos grups de treball entre les empreses membres que permeten generar aprenentatge compartit, conèixer bones pràctiques o desenvolupar iniciatives concretes com ara: empresa saludable; transparència; Focus de l'RSE; economia circular; envelliment; RSE i clientela; voluntariat; codi ètic.

Trobades amb altres directius funcionals

Trobades específiques de DiRSEs i també de representats d'altres àrees funcionals de les empreses membres, amb la intenció de donar suport a transversalitzar els temes d'RSE, generar sinergies a partir de la vinculació entre cada funció i l'RSE: comunicació, gestió ambiental, qualitat, recursos humans, compres.

Trobades territorials

Amb l'objectiu de facilitar la participació de les empreses membres de cada territori i alhora convidar noves empreses am formar-ne part.

Dinar-col·loqui d'empreses membres de Respon.cat

Anualment Respon.cat convida els primers/es executius/ves de les empreses membres a un dinar-col·loqui amb alguna persona d'interès per a l'RSE. Els dos darrers anys, s'ha comptat amb Sergi Ferrer-Salat i Ferran Rodés.

Programa RSE.Pime

Programa anual d'acompanyament a empreses micro, petites i mitjanes amb sensibilitat social, ambiental i ètica perquè puguin iniciar un procés de gestió de la seva RSE. Participació gratuïta. Amb el suport del Departament d'Empresa de la Generalitat de Catalunya. 100 pimes participants en 4 edicions.


Premis Respon.cat

Són els Premis de l'RSE a Catalunya. Es convoquen anualment des del 2015 i premien la trajectòria en compromís d'RSE i atorguen diferents reconeixements en bones pràctiques concretes en matèries laborals, socials, ambientals...


ODS

Foment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

Promoguts per Nacions Unides en el marc de l'Agenda 2030 de desenvolupament sostenible per eradicar la pobresa, protegir el planeta i assegurar la prosperitat per a tothom. Cadascun dels 17 objectius compromet tots els agents: governs, sector privat, societat civil i ciutadania. Respon.cat, com a organisme de referència en RSE a Catalunya, fa una acció de promoció i territorialització en el marc de l'RS de les empreses.


Programa Focus de l'RSE a Catalunya

Programa pioner perquè les empreses puguin desenvolupar l'RSE en aquelles matèries que són rellevants en clau local per a l'stakeholder comunitat, a partir d'uns focus consensuats multilateralment. Es divulguen bones pràctiques, guies, jornades i espais d’intercanvi, organismes experts de referència, formació, premis... Constitueix l’agenda local de l’RSE i es treballa de manera interrelacionada amb l’agenda global, els ODS de Nacions Unides.


Observatori del Desenvolupament Sostenible

Programa de Respon.cat que té per objectiu contribuir a generar i difondre coneixement sobre el compromís de les empreses que operen a Catalunya amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides i envers l'RSE en general, amb una finalitat pràctica de compartir bones pràctiques empresarials, fomentar un desenvolupament empresarial que integri la competitivitat sostenible i contribuir als reptes locals i globals de desenvolupament sostenible.


Curs #formacióRSE

Formació en RSE

El Programa de formació Respon.cat de gestió de l’RSE és un curs tècnic de 40h de gestió de l'RSE amb convocatòria anual adreçat a les empreses membres i obert a altres persones interessades. L'objectiu és capacitar les persones DiRSE amb el coneixement i metodologia necessària per gestionar la responsabilitat social de la seva empresa. A diferència del programa RSE.Pime, no ofereix acompanyament ni productes resultants.

Les Càpsules de coneixement corresponen a un cicle de càpsules de coneixement de 2,5h. mensuals. S'hi aborden matèries dels Focus de l'RSE a Catalunya i dels ODS.


Territori Socialment Responsable (TSR)

Programa de Respon.cat per fomentar els territoris socialment tant a les comarques com al conjunt de Catalunya, sota la premissa que per avançar cap a un TSR cal que organitzacions molt diverses incorporin la responsabilitat social a la seva gestió: empreses de totes dimensions, administracions públiques, organitzacions socials, universitats... S'han atorgat tres reconeixents als TSR als Premis Respon.cat i s'ha organitzat un esdeveniment singular, el Seminari TSR+10.


Llotges Empresa-Societat

Programa de Respon.cat que pretén contribuir a fomentar espais de relació entre les empreses i la societat que afavoreixin marcs d'interacció accessibles, pràctics, útils, per tal que les empreses accedeixin amb facilitat i confiança a interlocutors i serveis del sector no lucratiu en la canalització de certes col·laboracions. Es pretén mostrar canals d'interrelació i diàleg i espais de trobada entre empreses i entitats sense ànim de lucre, de manera permanent per mitjà d'un espai web i periòdicament mitjançant algun esdeveniment.


Divulgació de l'RSE

  • Web i xarxes socials.
  • Divulgació de bones pràctiques. Elaboració i difusió de bones pràctiques tant en format fitxa com en audiovisuals a partir de diferents programes: RSE.Pime; Premis Respon.cat; Focus de l'RSE a Catalunya i Objectius de Desenvolupament Sostenible. Enregistrament de conferències breus al Bizbarcelona de pimes membres de Respon.cat. Tota aquesta línia es veurà enfortida de manera rellevant a partir de l'Observatori del Desenvolupament Sostenible

Altres accions de suport als membres


Projecte acompanyament. Programa de suport a empreses membres per part d'una altra empresa membre que pugui aconsellar o bé creant grups específics per a donar suport.

Identificació de la materialitat. Per afavorir la gestió interna de l'RSE entre les empreses membres i amb l'objectiu també de fomentar les matèries incloses en els Focus de l'RSE a Catalunya, l'equip tècnic de Respon.cat es posa a disposició de les empreses membres per ser interlocutors per la identificació de la materialitat.

Informes Observatori. Amb la posada en funcionament de l'Observatori, s'elaboraran informes que es podran personalitzar per tal que una empresa pugui comparar el seu acompliment en relació a la resta d'empreses o del sector.

Consell social de Respon.cat

El Consell social està integrat per les principals organitzacions empresarials i socials i té com a objectiu enriquir la qualitat de les accions portades a terme des de Respon.cat i dotar-les de major legitimitat, alhora que captar i compartir les percepcions, accions i visions per part d’una selecció àmplia de grups d’interès i transmetre-les a les empreses membres i a l’empresariat en general per a orientar les seves polítiques corporatives de responsabilitat social.

   Llegir més

Consell acadèmic de Respon.cat

El Consell acadèmic de Respon.cat està integrat per persones del món acadèmic experts en ètica i responsabilitat social. Respon.cat considera que el paper dels organismes acadèmics és molt rellevant per a un bon desenvolupament i expansió de la Responsabilitat Social com a enfocament de gestió de les empreses i organitzacions, i vol tenir en el món acadèmic un aliat en el repte de promoure un salt qualitatiu i quantitatiu de l'RSE a Catalunya.

   Llegir més