Buscar en la Biblioteca Respon.cat
< Tots els temes
Imprimiu

Evolució de la sostenibilitat ambiental a Catalunya el 2023

Coberta de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2023

El 3 de juliol es va presentar la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2023, a càrrec del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC). El Capítol V de la ‘Memòria Socioeconòmica i Laboral de Catalunya 2023′ està dedicat a la sostenibilitat ambiental i destaca diversos avenços i reptes en aquesta matèria. Aquest capítol aborda aspectes clau com la preservació del medi ambient, el consum i la producció sostenibles, l’emergència climàtica i la transició energètica.

En preservació del medi ambient l’informe ressalta l’aprovació de la Llei de restauració de la natura en el marc del Pacte Verd Europeu, que busca regenerar els ecosistemes degradats i complir amb els compromisos de conservació i climàtics internacionals. A nivell local, Catalunya ha impulsat la creació del Conservatori del Litoral, un organisme destinat a protegir i recuperar les zones litorals més amenaçades. En termes de qualitat de l’aire, s’han adoptat mesures per reduir la contaminació atmosfèrica, especialment en relació amb les partícules PM10, PM2.5, òxids de nitrogen (NO2) i ozó (O3), seguint les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

Quant a consum i producció sostenibles, destaca la promoció de l’economia circular, amb 181 iniciatives registrades a Catalunya el 2023. Aquestes iniciatives se centren principalment en la producció i el disseny, contribuint així als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), especialment l’ODS 12, que tracta sobre el consum i la producció sostenibles. A més, la inversió i la despesa per a la protecció ambiental han augmentat, així com les certificacions de qualitat mediambiental per part de les empreses.

L’emergència climàtica va fer acte de presència amb força. el 2023 ha estat un any rècord en termes de calor, fet que ha tingut conseqüències negatives per a sectors com l’agricultura, la pesca i l’aqüicultura. El canvi climàtic ha estat molt present, amb fenòmens meteorològics extrems afectant de manera significativa Catalunya. Per afrontar aquests reptes, s’ha aprovat el Marc estratègic de referència d’adaptació al canvi climàtic per a l’horitzó 2030 (ESCACC30), que inclou mesures per gestionar els sistemes naturals i socioeconòmics, així com els territoris.

Pel que fa a l’energia, Catalunya ha fet passos importants cap a la transició energètica, tot i que encara queda molt per fer per assolir els objectius de la Unió Europea. L’any 2023, s’han autoritzat projectes d’energies renovables que sumen 1.485 MW addicionals, i s’ha fomentat l’autoconsum energètic a través de comunitats energètiques i edificis públics. També s’ha impulsat la producció de biogàs i l’electrificació del port de Barcelona. En aquest context, la nova Directiva d’energies renovables de la UE exigeix la creació de zones d’acceleració per a l’energia renovable per reduir l’impacte ambiental.

Consum i Producció Sostenibles

L’apartat de consum i producció sostenibles de la ‘Memòria Socioeconòmica i Laboral de Catalunya 2023’ aborda la necessitat d’un canvi en els patrons de consum i producció per minimitzar l’impacte ambiental i promoure una economia circular. Aquest enfocament és crucial per aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), especialment l’ODS 12, que insta a garantir modalitats de consum i producció sostenibles.

Sorry, this is restricted content, please log in first L’economia circular és un pilar fonamental en l’estratègia de sostenibilitat de Catalunya. L’any 2023 s’han registrat un total de 181 iniciatives d’economia circular a Catalunya. En l’enllaç anterior podeu cercar iniciatives per tipologia d’economia circular, CNAE i tipus d’organització que les lidera. Les iniciatives del 2023 es distribueixen principalment en la producció i el disseny sostenible (40,9%) i són del sector industrial (37,6%)​.

Un altre aspecte destacat és l’augment de la despesa i la inversió en protecció ambiental. A Catalunya, la despesa en protecció ambiental representa l’1,9% del Producte Interior Brut (PIB), un increment de 0,1 punts percentuals respecte a l’any anterior. Aquesta despesa s’ha traduït en una inversió total de 3.500 milions d’euros, destinats principalment a la gestió de residus (42%), el control de la contaminació atmosfèrica (25%) i la conservació de la biodiversitat (15%).

El nombre d’empreses que obtenen certificacions de qualitat mediambiental ha crescut de manera significativa. Les certificacions ISO 14001 han augmentat un 12%, arribant a un total de 1.500 empreses certificades el 2023. Així mateix, el nombre d’empreses registrades en el sistema de gestió i auditoria ambiental EMAS ha incrementat un 8%, amb 300 noves empreses adherides aquest any.

El 2023, Catalunya ha fet passos importants per millorar la recollida selectiva i el reciclatge de residus urbans, industrials i de la construcció. El percentatge de residus reciclats ha augmentat fins al 45%, contribuint a la reducció de l’impacte ambiental i al foment de la reutilització de materials. A més, s’ha promogut la separació en origen dels residus orgànics, que són després compostats o destinats a la producció de biogàs, amb un augment del 10% respecte a l’any anterior.

L’ús eficient dels recursos és essencial per a la sostenibilitat. Catalunya ha implementat mesures per fomentar la circularitat dels materials i reduir la seva petjada ecològica. Això inclou la promoció de tecnologies netes i processos de producció més eficients que minimitzen els residus i les emissions. Per exemple, el consum d’aigua industrial ha disminuït un 11,8%, mentre que l’eficiència energètica ha augmentat un 15%, gràcies a la implementació de tecnologies de baix consum i fonts d’energia renovable. Més de 500 empreses han adoptat fonts d’energia renovable, reduint les seves emissions de CO2 en un 20% respecte a l’any anterior.

Construcció sostenible

Ús de Materials Sostenibles

Materials Reciclats:
– S’ha incrementat l’ús de materials reciclats en la construcció, reduint així la demanda de recursos naturals i minimitzant els residus generats. Un exemple destacat és la incorporació de materials reciclats en el 25% dels projectes de construcció nous l’any 2023.

Ecodisseny:
– Els projectes de construcció han integrat principis d’ecodisseny per millorar l’eficiència dels recursos. Això inclou l’ús de materials de baix impacte ambiental i el disseny de sistemes que permeten una fàcil desmuntatge i reciclatge al final de la vida útil dels edificis.

Eficiència Energètica

Edificis de Baix Consum:
– L’any 2023, el 30% dels nous edificis construïts a Catalunya han estat dissenyats per complir amb els estàndards d’eficiència energètica de baix consum. Aquests edificis utilitzen un 40% menys d’energia en comparació amb els edificis convencionals, gràcies a la incorporació de tecnologies avançades d’aïllament tèrmic i sistemes d’energia renovable com les plaques solars.

Renovació d’Edificis Existents:
– S’han dut a terme programes de renovació per millorar l’eficiència energètica dels edificis existents. En total, s’han renovat més de 10.000 habitatges per incrementar la seva eficiència energètica, incloent-hi la instal·lació de finestres d’alt rendiment i sistemes de calefacció i refrigeració més eficients.

Innovacions Tecnològiques

Smart Buildings:
– La integració de tecnologies intel·ligents en els edificis ha augmentat significativament. Aquests “smart buildings” utilitzen sistemes de gestió energètica per optimitzar el consum d’energia en temps real, reduint així el consum energètic en un 20% de mitjana.

Producció d’Energia Renovable:
– En línia amb els objectius de sostenibilitat, molts edificis nous estan equipats amb sistemes de producció d’energia renovable, com panells solars fotovoltaics. Aquestes instal·lacions han contribuït a una reducció anual de 50.000 tones de CO2 l’any 2023.

Impacte Econòmic i Ambiental

Reducció de la Petjada de Carboni:
– Les pràctiques de construcció sostenible han ajudat a reduir la petjada de carboni del sector de la construcció en un 15% en comparació amb l’any anterior. Aquesta reducció és el resultat de l’ús de materials sostenibles, l’eficiència energètica i la integració de tecnologies renovables.

Beneficis Econòmics:
– Les inversions en construcció sostenible han generat beneficis econòmics significatius. L’any 2023, el sector de la construcció sostenible ha contribuït amb 2.000 milions d’euros a l’economia catalana, creant més de 15.000 llocs de treball verds.

×