Nota legal

Nota Legal

Propietat intel·lectual i industrial

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, programes informàtics, imatges, sons, codis i qualsevol altre material així com logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius són propietat de Respon.cat o de terceres parts que l’han autoritzat per a l’ús d’aquests continguts. Tot aquest material està a l’empara de la legislació de protecció de la propietat intel·lectual.

Acceptació de la persona usuària

La utilització del web per un tercer atribueix la consideració de persona usuària, i suposa l’acceptació plena i sense reserves per part d’aquesta dels termes i condicions continguts en aquesta Nota Legal.

Obligacions que es deriven de l’ús del web

La persona usuària es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que lesionin els drets d’algú altre. L’usuari es compromet a no fer mal ús d’informacions i altres materials accessibles mitjançant el web.

Responsabilitat de l’usuari

L’usuari del web és el responsable de les infraccions i prejudicis que es puguin causar per l’ús de la web. Respon.cat queda exonerada de qualsevol responsabilitat derivada dels actes de l’usuari.

Responsabilitat de Respon.cat pel funcionament del web

Respon.cat no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i nos es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a Respon.cat, de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones fora del control de Respon.cat. Respon.cat no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web i dels seus serveis i es reserva el dret de modificar unilateralment, sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web, així com l’oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar. Respn.cat no serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços o que provingui de fonts alienes a aquesta entitat.

Jurisdicció competent

Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol i de la Comunitat autònoma de Catalunya, amb submissió expressa als jutjats de Barcelona. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecta d’aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.