Respon.cat aborda el debat sobre com cal regular la transparència d’informació no financera

2018-02-26-Reunio_transposicio_directiva_Informacio_No_Financera_web

  • El debat sobre la transposició de la directiva europea de transparència d’informació no financera ha comptat amb el diputat Carles Campuzano
  • Respon.cat preveu poder fer una altra reunió un cop s'estigui produint el debat a les Corts per tal de poder fer-ne un seguiment més precís.

Respon.cat ha organitzat aquest matí una sessió de treball amb el diputat Carles Campuzano per parlar de l’estat de situació de la transposició de la directiva europea de transparència d’informació no financera.

Ha estat una trobada de petit format, amb una vintena de participants, i on han assistit empreses membres de Respon.cat i organitzacions del seu Consell social, així com alguna altra empresa convidada.

La reunió tenia per objectiu poder tenir informació de primera mà sobre l’estat de la transposició i poder exercir influència en una regulació de Responsabilitat Social Corporativa.

S'ha obert la possibilitat de fer el debat

Carles Campuzano ha destacat que no tots els decrets-llei passen a projecte de llei, fet que valora com una oportunitat perquè permetrà la presentació d'esmenes i obrirà el debat. Per exemple, en aquest moment hi ha qui planteja que la lògica en què es basa del complir o explicar evolucioni cap a una obligació.

Pel diputat, el govern va optar per una transposició de mínims i ara es planteja l'opció d'ampliar el contingut de la llei, entrant en possibles matèries de debat com la verificació per part de tercers.

Un altre aspecte a tractar és el règim sancionador, si es considera que cal. Campuzano s'ha preguntat si cal algun marc sancionador o si l'existent avui dia ja és suficient. Tal com queda actualment, si es dona un incompliment correspon a l'auditoria deixar-ne constància, tal com es fa amb la resta de l'informe financer, fet que és rellevant i més si ha de venir firmat pel consell d'administració.

Per part de les organitzacions empresarials no es planteja cap discussió rellevant més enllà dels terminis d'aplicació donat que com a conseqüència del retard que porta l'estat espanyol ara s'acabarà aplicant de manera retroactiva sobre l'exercici 2017 una norma que encara s'ha de debatre i aprovar. En tot cas, ara per ara, i en mentre no s'aprovi la llei, el Reial decret és vigent i les empreses afectades estan preparant els informes segons aquest estableix.

 

[wptab name=''][/wptab] [wptab name='Llegir més...']

Retard en la transposició

2018-02-26-Reunio_transposicio_directiva_Informacio_No_Financera_web1Per comprendre la situació, cal saber que l’estat espanyol havia incomplert reiteradament els terminis per efectuar la transposició, la qual havia ser fer-se abans del 6 de desembre de 2016.

El Govern espanyol va aprovar el Reial decret llei 18/2017, de 24 de novembre, com a transposició de la Directiva 2014/95 / UE del Parlament Europeu i del Consell (2014) de divulgació d'informació no financera i informació sobre diversitat per part de determinades grans empreses i determinats grups.

Com a conseqüència de les infraccions i els requeriments, el Govern va aprovar la transposició a final de 2017 via Reial decret. El text es limita a transposar el text europeu, amb poca ambició, a més d'incorporar algun error. Per aquest fet, juntament amb la falta de majoria absoluta del Govern espanyol, es preveu que en el tràmit d’esmenes es podran introduir millores tècniques i d’orientació.

Objectiu i continguts

L'objectiu de la norma és identificar riscos per millorar la sostenibilitat i augmentar la confiança dels grups d'interès: inversors, consumidors i la societat en general.

Per això, amplia el contingut que exigeix l’informe anual de govern corporatiu que han de publicar les societats anònimes cotitzades, a fi de millorar la transparència.

La norma estableix l'obligació de presentar un informe anual d'estat no financer que contingui informació, en la mesura que sigui necessària per comprendre l'evolució, els resultats i la situació de l'empresa, i l'impacte de la seva activitat, relativa, com a mínim, a qüestions: ambientals, socials, relatives al personal, respecte dels drets humans, lluita contra la corrupció i el suborn.

No obstant, en cas que la societat no apliqui una política de diversitat, no hi ha cap obligació d’establir-la, encara que la declaració sobre governança empresarial ha d’explicar clarament el motiu pel qual no s’aplica.

Una possibilitat de millora seria entrar a detallar alguns dels aspectes sobre els quals necessàriament caldria informar, com podria ser el cas de la formació dels treballadors, la bretxa salarial, la inserció de persones amb discapacitat, aspectes lligats a la digitalització, o percentatge de dones per categoria professional, com alguns dels aspectes que s'han verbalitzat. Respecte als Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides, caldrà valorar l'oportunitat de fer-hi referència. Un altre aspecte rellevant és com s'aporta la informació ja que a l'articulat s'indica que "es podran" fer servir eines com GRI, ja que sense l'obligatorietat de valdre's d'alguna eina internacionalment reconeguda no prevaldria el principi de la comparabilitat.

Abast d'empreses afectades

A priori la normativa sols afecta les societats que es defineixen com d’interès públic, societats de capital grans, cotitzades, que poden ser unes 1.800 companyies, però en el tràmit d’esmenes s’incorporaran canvis que poden modificar el perímetre de les empreses afectades.

La llei aplica per a moltes empreses que segurament ja fa temps que fan informes i els verifiquen. Però no totes les cotitzades estan en aquesta línia, de manera que algunes sí que hauran de començar a informar de la seva RSC. I encara es pot plantejar com una oportunitat per ampliar més. El repte -per a alguns- seria ampliar l'abast, com per exemple podria fer-se amb les empreses públiques.

A altres països sols afecta les cotitzades, cosa per la qual no s'espera que en el cas espanyol es pugui fer un marc normatiu que ampliï el perímetre de les empreses afectades.

Respon.cat, iniciativa per al desenvolupament de l'RSE

Al 2014, amb motiu dels canvis en aquesta directiva, Respon.cat ja va ser pionera a fer una trobada d’empreses grans per valorar l’estat de situació.

Aquesta reunió s'ha volgut realitzar com una primera interlocució d'ençà que el govern espanyol va publicar el Reial decret llei i abans que es clogui el termini d’esmenes de traspàs del Reial decret a Llei.

Com a organisme empresarial de referència en RSE a Catalunya, és important que Respon.cat pugui vehicular el punt de vista de les empreses més compromeses amb l’RSE. Respon.cat ha explicat que es preveu poder fer una altra reunió un cop s'estigui produint el debat a les Corts per tal de poder fer-ne un seguiment més precís.

Més informació

El Govern espanyol va aprovar el Reial decret llei 18/2017, de 24 de novembre, pel qual es modifiquen el Codi de Comerç, el text refós de la Llei de societats de capital aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'auditoria de comptes, en matèria d'informació no financera i diversitat.

Aquest Reial decret llei fa la transposició de la Directiva 2014/95 / UE del Parlament Europeu i del Consell, de 22 d'octubre de 2014, per la qual es modifica la Directiva 2013/34/UE pel que fa a la divulgació d'informació no financera i informació sobre diversitat per part de determinades grans empreses i determinats grups. [/wptab][end_wptabset]

About author

Us podria interessar també

Sense categoria

[Microvídeo] Gràcies a Lavola cosostenibilitat per fer possible Respon.cat

Gràcies a Lavola cosostenibilitat per fer possible Respon.cat, juntament amb les altres 36 empreses membres que en formen part. Microvídeo a càrrec d’Antoni Mansilla, director d’Estratègia de Lavola cosostenibilitat. Dimecres 11

Últimes notícies

CECOT i Respon.cat col·laboraran per fomentar la gestió responsable de les organitzacions i la valoració socialal

El passat 15 de setembre, la presidenta de Respon.cat, Mercè Mullor, i el president de la patronal CECOT, Antoni Abad, van formalitzar la col·laboració que ja existia de feia anys

Últimes notícies

El proper 3 de desempre es presenta l’Eina de Diagnosi en Responsabilitat Social

El proper 3 de desembre es presenta l’eina de diagnosi en Reforma Horària i Responsabilitat Social al sector audiovisial. La sessió està organitzada per la Iniciativa per la Reforma Horària