#ODS Objectiu 8: Fomentar el creixement econòmic i l’ocupació inclusius i sostenibles, i el treball digne per a tothom

ODS“Fomentar el creixement econòmic i l’ocupació inclusius i sostenibles, i el treball digne per a tothom” és el vuitè dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) aprovats per Nacions Unides per al període 2015-2030

Aproximadament la meitat de la població mundial encara viu amb l’equivalent a uns 2 dòlars dels Estats Units diaris, i en molts llocs el fet de tenir una feina no garanteix la capacitat per escapar de la pobresa. Aquest progrés lent i desigual ens obliga a repensar i redissenyar les nostres polítiques econòmiques i socials destinades a l’eradicació de la pobresa.

La contínua falta d’oportunitats de treball decent, la insuficient inversió i el baix consum produeixen una erosió del contracte social bàsic subjacent en les societats democràtiques: el dret de tothom a compartir el progrés. La creació de llocs de treball de qualitat seguirà constituint un gran desafiament per a gairebé totes les economies més enllà del 2015.

Per aconseguir el desenvolupament econòmic sostenible, les societats hauran de crear les condicions necessàries perquè les persones accedeixin a llocs de treball de qualitat, estimulant l’economia sense fer malbé el medi ambient. També hi haurà d’haver oportunitats laborals per a tota la població en edat de treballar, amb condicions de treball decents.

Dades i xifres

  • La desocupació mundial va augmentar de 170 milions el 2007 a gairebé 202 milions el 2012, dels quals al voltant de 75 milions són dones i homes joves.
  • A prop de 2,2 mil milions de persones viuen per sota del llindar de la pobresa amb menys de 2$ dels EUA i només serà possible eradicar la pobresa a través de llocs de treball estables i ben remunerats.
  • Es necessiten 470 milions de llocs de treball a nivell mundial per a les persones que s’incorporaran al mercat laboral entre 2016 i 2030.

Metes de l’objectiu 8

8.1 Mantenir el creixement econòmic per càpita de conformitat amb les circumstàncies nacionals i, en particular, un creixement del producte intern brut d’almenys un 7% anual en els països menys avançats

8.2 Aconseguir nivells més elevats de productivitat econòmica mitjançant la diversificació, la modernització tecnològica i la innovació, entre altres coses centrant l’atenció en sectors de més valor afegit i ús intensiu de mà d’obra

8.3 Promoure polítiques orientades al desenvolupament que donin suport a les activitats productives, la creació d’ocupació decent, l’emprenedoria, la creativitat i la innovació, i encoratjar l’oficialització i el creixement de les microempreses i les petites i mitjanes empreses, entre altres coses mitjançant l’accés a serveis financers

8.4 Millorar progressivament, per al 2030, la producció i el consum eficients dels recursos mundials i procurar desvincular el creixement econòmic de la degradació del medi ambient, de conformitat amb el marc decennal de programes sobre modalitats sostenibles de consum i producció, començant pels països desenvolupats

8.5 Per al 2030, aconseguir l’ocupació plena i productiva i garantir un treball decent per a tots els homes i dones, inclosos els joves i les persones amb discapacitat, i la igualtat de remuneració per treball d’igual valor

8.6 Per al 2020, reduir substancialment la proporció de joves que no estan empleats i no cursen estudis ni reben capacitació

8.7 Adoptar mesures immediates i eficaces per eradicar el treball forçós, posar fi a les formes modernes d’esclavitud i el tràfic d’éssers humans i assegurar la prohibició i eliminació de les pitjors formes de treball infantil, inclosos el reclutament i la utilització de nens soldats, i , com a molt tard el 2025, posar fi al treball infantil en totes les seves formes

8.8 Protegir els drets laborals i promoure un entorn de treball segur i protegit per a tots els treballadors, inclosos els treballadors migrants, en particular les dones migrants i les persones amb ocupacions precàries

8.9 Per al 2030, elaborar i posar en pràctica polítiques encaminades a promoure un turisme sostenible que creï llocs de treball i promogui la cultura i els productes locals

8.10 Enfortir la capacitat de les institucions financeres nacionals per encoratjar i ampliar l’accés als serveis bancaris, financers i d’assegurances per a tothom

8.a Augmentar el suport a l’Ajuda per al Comerç per als països en desenvolupament, en particular els països menys avançats, fins i tot en el context del Marc Integrat Millorat d’Assistència Tècnica Relacionada amb el Comerç per als Països Menys Avançats

8.b Per al 2020, desenvolupar i posar en marxa una estratègia mundial per a l’ocupació dels joves i aplicar el Pacte Mundial per a l’Ocupació de l’Organització Internacional del Treball

Enllaços