Els 10 passos COGITA per a donar suport a l’RSE

Els 10 passos COGITA per a donar suport a l’RSE

logo_cogita.jpgA continuació trobareu els "10 passos Cogita per a donar suport a l'RSE". Es tracta d'un manual d'RSE que recull els resultats i els productes del projecte Cogita en una completa guia de 10 passos per a donar suport a l'RSE de les pimes.
Aquest document serveix per a concretar l'objectiu general de Cogita, que és millorar les polítiques públiques de suport a l'RSE de les pimes, amb l'adopció d'un concepte integral d'RSE que combini aspectes socials i ambientals.
Seguiu els deu passos, i ja esteu preparats per a donar suport a l'RSE de les pimes.

1. Feu servir l'enfocament integrat (social i ambiental) de Cogita per a fomentar els negocis responsables en pimes

Prengueu consciència de tot l'espectre de l'empresa responsable a través de la comprensió de les tres dimensions de l'Enfocament Integrat de l'RSE Cogita:

  • Temes d'RSE relacionats amb les polítiques públiques (sensibilització i formació; contractació pública; criteris per al finançament públic; cadenes de subministrament i la cooperació entre empreses; creació de marca i comunicació). Llegiu més sobre els subgrups al capítol 5.0 del document Conceptual Cogita
  • Els camps d'acció de l'RSE (lideratge, equip humà, mercat, medi ambient, societat).
  • Instruments per a la implementació d'estratègies i polítiques d'RSE (jurídics, econòmics i financers, d'informació, creació de xarxes i associacions, híbrids).

Posicioneu el territori dins les tres dimensions de l'Enfocament Integrat Cogita i apliqueu aquest concepte en identificar, cartografiar i analitzar possibles mesures per promoure l'adopció d'accions integrades d'RSE per a les pimes (consulteu els passos següents).

2. Identifiqueu i avalueu Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats del territori en termes de polítiques que donin suport integrat a l'RSE de les pimes

Porteu a terme una anàlisi sistemàtica (per exemple, anàlisi DAFO) dels punts forts i febles del territori en termes d'implementació d'un enfocament integrat de l'RSE en les polítiques públiques i els programes de suport per a les pimes locals. Incloeu-hi els factors interns i externs que poden influir en aquests punts.
Identifiqueu de forma sistemàtica les oportunitats de promoure una política integrada d'RSE per a les pimes que puguin sorgir gràcies a les característiques específiques del territori i també factors i amenaces generals que podrien obstaculitzar-les.
Feu el mapa del context territorial de l'RSE, en termes de les parts interessades i el seu paper en el desenvolupament de l'RSE, les polítiques d'RSE existents, i les bones pràctiques de responsabilitat social del sectors privat i públic.
Involucreu els actors més importants en l'anàlisi i en totes les fases posteriors.

3. Identifiqueu i prioritzeu els principals reptes per al territori en termes de polítiques de suport als enfocaments integrats de l'RSE per a les pimes

D'acord amb l'anàlisi DAFO, identifiqueu els principals reptes territorials. Aquests poden incloure tant les polítiques d'RSE existents com les que es troben a faltar; el grau i la naturalesa de les ajudes públiques a les empreses; les necessitats territorials que s'haurien d'abordar per mitjà de les accions particulars de la responsabilitat social de les empreses (per exemple, la necessitat d'un major rendiment ambiental de les empreses); els requisits del sector econòmic o industrial en què les empreses locals operen, etc.
És possible que us trobeu amb dificultats pel que fa a les polítiques locals d'RSE. Apreneu més sobre els reptes i com abordar-los al Fitxa de Reptes en Polítiques d'RSE
També pot trobar la inspiració en el resum de l'enquesta global Cogita, que es va dur a analitzar les percepcions de les empreses europees pel que fa a la implementació de l'RSE.

4. Feu ús de bones pràctiques ja experimentades amb èxit en altres llocs

Recolliu les possibles bones pràctiques i solucions que podrien servir per a abordar els reptes identificats (al vostre territori o en un altre lloc).
Feu una selecció preliminar de les Bones Pràctiques (BP) i trieu aquelles que són més adients respecte als reptes territorials prioritzats. Naturalment, una BP que s'adapti al 100% al repte específic d'un lloc pot no servir per a un altre. Un territori interessat en una BP pot haver de modificar, utilitzar en part, o combinar les BP perquè s'ajustin al repte específic que s'hagi prioritzat.
Per a les BP o solucions que considereu que s'hi ajusten, identifiqueu aquells aspectes pendents que haureu d'investigar més a fons en les fases següents d'elaboració en detall de les accions d'RSE (consulteu els passos següents).
Llegiu més sobre Bones Pràctiques

5. Definiu les mesures per a la millora de les polítiques d'RSE integrada per a les PIMES: el Pla d'implementació

Recolliu els resultats de les anàlisis realitzades (posicionament dins el concepte d'RSE integrat, anàlisi DAFO, la cartografia de l'entorn territorial de l'RSE i la identificació dels reptes i les possibles bones pràctiques).
Treballant plegats amb els actors regionals, formuleu un conjunt de possibles mesures per a cada repte important identificat, seguint la plantilla de Cogita, tot cobrint: situació actual relacionada amb la mesura proposada; concepte de mesura proposada; BP pertinents i altres solucions; equip de transferència i implementació; cronograma i pressupost; impacte esperat i accions de seguiment; altres qüestions.
Descarregueu la plantilla del Pla d'Implementació Cogita

6. Entreu en contacte amb els proveïdors de les BP seleccionades per a concretar i millorar el Pla d'implementació

Conegueu com altres autoritats o intermediaris han aplicat amb èxit accions d'RSE a nivell local o regional. Això es fa idealment a través de sessions participatives d'intercanvi i per mitjà de visites d'estudi en el lloc.
Avalueu per a la BP els nivells de maduresa en termes dels 5 pilars de l'RSE (lideratge, comunitat, equip humà, medi ambient, mercat).
Identifiqueu els elements (metodologia, instruments i idees) de la BP que són rellevants i decidiu si les BP preseleccionades poden, en principi, adaptar-se al marc local (legislació, poder polític, finances, context nacional).
Actualitzeu el Pla d'implementació amb detalls sobre les BP seleccionades, incloses les adaptacions necessàries, major suport requerit per part del proveïdor de les BP i el calendari d'aplicació de les mesures seleccionades.
Vegeu Bones Pràctiques territorials

7. Garantiu la fiabilitat de les mesures a través de la verificació de la viabilitat i alguna eventual acció pilot

Per a cada mesura prevista, utilitzeu l'estructura de verificació de viabilitat Cogita per a identificar el que es pot fer, qui ho farà, de quina manera, el ​​que pot anar malament i com evitar-ho, limitacions temporals, financeres i normatives, així com acceptabilitat social, cultural i política.
Executeu l'anàlisi d'una manera estructurada, en cooperació amb les parts interessades rellevants identificades per a planificar, desenvolupar i posar en pràctica les mesures proposades. Aconseguiu inspiració del projecte Cogita
Dugueu a terme accions pilot per a posar a prova l'aplicació de les mesures d'RSE previstes, si és possible.
Aconseguiu un consens sobre l'aplicació: concepte, calendari, equip (responsabilitat), pressupost.

8. Enllestiu el Pla d'implementació amb mesures, responsabilitats clares i pressupost assignat i fonts de finançament / suport polític

Descriviu el calendari d'aplicació final per a les mesures previstes d'RSE basat en la verificació de la viabilitat.
Assigneu tasques i responsabilitats als agents i llisteu els recursos que es requereixen.
Enumereu les organitzacions i les persones individuals que estaran involucrades en termes de suport polític i/o aplicació operativa de la mesura.
Descriviu l'impacte esperat de la mesura i definiu els indicadors apropiats d'execució i resultats amb objectius numèrics i les activitats de seguiment corresponents.
Obtingueu la confirmació política (no hi ha Pla d'implementació final sense la confirmació política i la disponibilitat pressupostària).

9. Apliqueu el Pla d'Implementació

Inicieu l'aplicació d'acord amb el calendari acordat. Som-hi!
Sigueu flexibles amb l'aplicació, si cal. Poden sorgir canvis substancials (interns i externs) en el marc d'aplicació en comparació amb el marc en què el pla es va dissenyar. Us calen plans de contingència per adaptar-vos a aquests canvis.

10. Feu seguiment de la implementació i mesureu l'impacte de les mesures aplicades en empreses i beneficiaris.

Apliqueu els indicadors i mitjans de verificació definits en el Pla d'implementació.
Recolliu la informació requerida i mesureu l'impacte de les mesures aplicades de forma periòdica (per exemple, cada 6 o 12 mesos).
Compareu els objectius amb les dades reals i prengueu contramesures, si cal. Tanmateix, sigueu flexibles amb els objectius quantitatius: si ja no són realistes o s'assoleixen abans, s'han de poder modificar (per exemple, en cas de retallada pressupostària dràstica en crisi financera o sobre-acompliment dels objectius abans de la data fixada).
Observacions

Entrades anteriors sobre el programa COGITA:

About author

Us podria interessar també

Sense categoria

Premis al Desenvolupament Social i Mediambiental i a l’Excel·lència a la Integració Social a través de les TIC

El 29 de setembre es convoquen els 15ens premis excel·lència 2016, on s’inclou l’atorgament destinat al Desenvolupament Social i Mediambiental i al premi Excel·lència a la Integració Social a través de

Sense categoria

Càpsula de coneixement sobre "Desenvolupament econòmic responsable" i grup de treball en el marc del projecte Focus

Demà dimarts 29 de novembre tindrà lloc una nova càpsula de coneixement centrada en el desenvolupament econòmic responsable de les empreses L’R+D i les aliances són bàsiques per a un desenvolupament econòmic

Sense categoria

#ODS Objectiu 8: Fomentar el creixement econòmic i l’ocupació inclusius i sostenibles, i el treball digne per a tothom

“Fomentar el creixement econòmic i l’ocupació inclusius i sostenibles, i el treball digne per a tothom” és el vuitè dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) aprovats per Nacions Unides per