Que es la RSE

Què és la Responsabilitat Social?

Cap empresa ni cap economia podrà liderar els mercats si no integra els grans reptes que planteja la societat. Els millors resultats van vinculats a les millors maneres d’operar. Avançar cap a una competitivitat sostenible i socialment responsable és un repte d’excel·lència per a les millors empreses i per als països que vulguin ser capdavanters.

La Comissió Europea defineix l’RSE com «la responsabilitat de les empreses pels seus impactes en la societat». L’RSE és la integració de les inquietuds socials, ambientals, ètiques, de drets humans i de consumidors en les operacions empresarials i l’estratègia bàsica, per tal de maximitzar les oportunitats de crear valor compartit i de minimitzar els impactes adversos. A Europa l’RSE ha format part de l’estratègia de Lisboa per desenvolupar una economia del coneixement i ara, en l’estratègia renovada Europa 2020, l’RS torna a adquirir un protagonisme.

Sovint es resumeix el contingut de l’RSE en les tres P: People, Planet & Profit. De manera més desglossada, l’RSE focalitza cinc grans àrees, que agrupen els aspectes que centren el nostre interès:

  1. Impactes Econòmics
  2. Impactes Ambientals
  3. Impactes Laborals
  4. Impactes Socials
  5. Bon Govern

En el marc del projecte no es pretén tant entrar en el detall de cadascuna d’aquestes matèries, que pot tenir partners especialitzats, sinó fer un enfocament global sobre com l’RSE es pot gestionar i desenvolupar millor des de l’òptica empresarial.

  1. L’RSE no és un enfocament filantròpic sinó un aspecte central en el gestió empresarial de les empreses més avançades d’arreu del món, ja que redueix riscos, millora la competitivitat, permet la diferenciació, i genera la confiança dels grups d’interès i de la societat en general, a partir d’una major capacitat de gestionar els actius intangibles que aporten valor a l’empresa.
  2. Els compromisos empresarials en RSE comencen a demostrar el seu potencial de canvi i font d’avantatges competitius. Els comportaments corporatius socialment més responsables es poden situar com un element central per a una economia sostenible en el segle XXI.