Grup d´interès

Grups d’interès

A. EMPRESES


Respon.cat pretén desenvolupar l’excel·lència social d’empreses i organitzacions, amb l’objectiu de millorar la competitivitat. És un projecte de país vinculat a la competitivitat sostenible que focalitza l’RSE com a factor estratègic i cultural de les empreses. Pretén esdevenir el centre de referència a Catalunya en gestió empresarial socialment responsable i un actor internacional de prestigi en la matèria.

Empreses membres. Els membres disposen d’una plataforma permanent de trobada, formació i intercanvi per a directius i responsables d’àrea on s’aborden aquells continguts d’RSE que tenen un caràcter més estratègic per a l’empresa. Aquest espai s’estructura en format de seminaris. L’aportació de continguts innovadors i d’alta qualitat va acompanyada de la participació i l’intercanvi per tal d’afavorir el desenvolupament de visions avançades.

Empreses interessades. Les empreses interessades a aprofundir en la gestió de l’RSE podran accedir al coneixement prenent part en les diferents activitats de capacitació o mitjançant els estudis portats a terme. També podran participar en iniciatives de suport al desenvolupament de l’RSE (com RSE.Pime o tRanSparÈncia). Aquestes accions tenen costos diferents per a membres o no membres.

Teixit empresarial. Respon.cat vol incidir en el conjunt del teixit empresarial, convidant a millorar la sensibilitat en RSE i transmetent la vinculació entre empreses sostenibles i competitivitat. Les empreses del territori seran destinatàries de campanyes de divulgació, jornades, estudis… Respon.cat aspira a ser el portaveu del món empresarial en aquestes iniciatives en relació amb el sector públic i social.

Organitzacions empresarials. Respon.cat aspira ser l’organització de referència d’empreses i organitzacions empresarials, de cara a aquells projectes amb una dimensió de país, com per exemple fer de l’RSE una de les característiques de l’empresa catalana i visualitzar  Catalunya un Territori Socialment Responsable, reconegut arreu del món per les seves bones pràctiques en models d’empreses i d’organitzacions diverses, i per la capacitat de crear valor econòmic i social alhora.

B. ADMINISTRACIONS


Respon.cat suposa per al sector públic català l’organisme de referència en matèria d’RSE, amb qui poder dialogar, consensuar estratègies o col·laborar en la seva implantació, i un important aliat en la construcció d’una marca de país que inclogui els valors de l’RSE com un atribut central. D’altra banda, les agències públiques o empreses públiques poden participar en la iniciativa com unes organitzacions més.

C. ORGANITZACIONS SOCIALS I AGENTS SOCIALS


Respon.cat suposa per al tercer sector català i per als món sindical l’organisme de referència en matèria d’RSE, amb qui poder dialogar i col·laborar per la millora dels processos de creació de valor social. D’altra banda, algunes organitzacions no lucratives, en la seva vessant empresarial, poden estar interessades a participar en activitats formatives o iniciatives de desenvolupament, com va ser el cas dels programes RSE.Pime i tRanSparÈncia on vuit ONL hi van prendre part.

D. CIUTADANIA


Respon.cat pot ajudar a identificar com s’articulen els compromisos ciutadans de les empreses, alhora que pot ajudar a dignificar la funció empresarial i de l’emprenedoria tot posant-la al servei de la creació de valor econòmic i social. Aquestes accions podran materialitzar-se a través de les xarxes socials, mitjans de comunicació o amb accions en universitats i altres.