Quotes

E. Quotes de membre Respon.cat


La Junta directiva aprova una proposta per a fer un pagament de les quotes per un import proporcional al temps de l’any transcorregut.

S’entén que aquesta és una bona pràctica en la mesura que suposa una corresponsabilització més justa alhora que pot facilitar que una empresa es faci membre en qualsevol moment de l’any.

L’Assemblea general (11-07-2023) va ratificar les quotes per al 2024 per a les empreses membres, i aplicables per a les noves incorporacions posteriors a l'assemblea. Les quotes tenen les següents característiques:

Una quota més reduïda de 330 euros per a les empreses petites de menys de 10 treballadors i menys de 8M euros de facturació, fet que mostra la voluntat d’obrir-se a tota mena d’empreses. Actualment la composició de Respon.cat ja mostra la presència d’empreses grans i pimes pràcticament a meitats, però amb aquesta decisió es vol obrir la porta a les de menys de 50 treballadors. Així les quotes seran de 3.300, 1.100 i 550 euros respectivament per a les grans, mitjanes i petites, amb una quota promocional de 2.200 euros per a les grans d’entre 50 i 100M euros de facturació.

Unes quotes més reduïdes per a entitats acadèmiques, considerant que Respon.cat també vol ser un espai on tenir incidència en els espais de formació de professionals i directius i activar la generació de coneixement sobre l’RSE. Així les quotes seràn de 2200, 825 i 550 euros respectivament per a les acadèmiques grans, mitjanes i petites respectivament.

Així mateix l’aplicació d’aquestes quotes es faci amb proporcionalitat al temps de l’any transcorregut. Així, a partir del segon trimestre de cada any, les quotes s’aplicaran d’acord amb aquest criteri, entenent que suposa una bona pràctica ja que dóna lloc a una corresponsabilitat en les despeses de l’associació més justes, alhora que pot facilitar que una empresa es faci membre en qualsevol moment de l’any sense tenir la temptació d’esperar a inici de l’exercici següent.