[Entrevista] Toni Espinal: per a nosaltres la responsabilitat social és una actitud, una manera de fer que ha de marcar la nostra forma de procedir

Recull d'entrevistes realitzades a empreses membres de Respon.cat en el el marc de col·laboració amb Corresponsables, media partner especialitzat en RSE i empresa membre de l’Associació.
Aquestes entrevistes mostren algunes bones pràctiques en matèria de Responsabilitat Social d’empreses compromeses amb la gestió responsable com a element competitiu i amb visió de futur.
Tot el material ha estat publicat en un especial de Corresponsables on es posa el focus en l’objectiu comú d’aquestes organitzacions de contribuir a fer un món millor i promoure la consciència ciutadana i organitzacional des d’un plantejament empresarial.

TONI ESPINAL FREIXAS, director general d'Ampans

Com està apostant per la gestió socialment responsable la seva organització? Ens podeu explicar breument la seva evolució fins a l'actualitat?

La responsabilitat social forma part intrínseca de la nostra pròpia existència. Vam néixer com a associació sense ànim de lucre per aconseguir una vida millor per a les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies, i aquesta és la missió que ens mou des de fa més de mig segle. Acompanyar i donar suport a les persones perquè puguin desenvolupar els seus propis projectes de vida, vetllant pel respecte als seus drets, i generant suports i oportunitats que ho facin possible. Treballem per una societat més amable amb les persones amb necessitats de suport i, al seu torn, el portem a terme amb el compromís de ser una organització cada vegada més sostenible econòmicament, ambiental o socialment.

Per a nosaltres la responsabilitat social és una actitud, una forma d'actuació que ha d'englobar tota la nostra forma de procedir, i una obligació ètica i moral. Vam néixer d'una emergència social per servir a un interès general. La mateixa funció que exercim, el fet que gestionem fons públics per dur-la a terme, i al seu torn, que siguem beneficiaris de l'RSE d'altres organitzacions (empreses, donants, voluntaris, etc.) ens obliga a ser un model en gestió i valors.

Els escrits fundacionals d'AMPANS (1965) ja recollien l'esperit d'ajudar i acollir totes les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies que truquessin a la porta. Valors com el compromís, la dedicació i la perseverança van ser la llavor d'un projecte que atén avui dia més de dues mil persones en serveis d'escola i formació, treball, teràpia ocupacional, atenció diürna i habitatge. El 1997 AMPANS va elaborar el primer codi d'ètica que, després d'un important creixement de l'organització, pretenia unificar procediments i formes d'actuar inspirades en valors ètics. Al poc temps es va constituir un primer comitè d'ètica o "espai de reflexió ètica" amb la participació de persones externes a l'organització i de reconegut prestigi en el camp sanitari, jurídic, social i filosòfic. Aquest espai de reflexió va donar lloc a un fòrum de debat a l'entorn d'alguns temes que en aquells moments ja preocupaven de forma significativa: sexualitat i discapacitat intel·lectual, intimitat i confidencialitat, i les connotacions ètiques en l'abordatge de les alteracions de conducta. És en l'última revisió de 2015, que aquesta reflexió vol donar un impuls decisiu dins de l'organització en Qualitat organitzativa i Responsabilitat Social, amb la voluntat d'afermar una cultura ètica en relació a l'atenció a les persones, la política de persones, les aliances, la gestió i el respecte al nostre entorn. D'aquí parteixen també les polítiques d'AMPANS: Atenció a les persones i famílies, Gestió cap a l'Excel·lència, Recursos Humans, Economia financera, Respecte a el medi ambient, Relacions amb els proveïdors ... En aquest sentit són claus: la satisfacció dels nostres clients i grups d’interès, el compliment de la legislació, el compromís amb les persones de l'organització, la transparència o la cura del nostre entorn, entre d'altres. Per a això, al llarg d'aquests anys, hem desenvolupat les certificacions en processos de qualitat ISO 9001, prevenció de riscos laborals OHSAS 18001, medi ambient ISO 14001 i el reglament voluntari EMAS. El valor de la comunicació amb els nostres grups d'interès ha estat fonamental per generar la confiança necessària per a realitzar la nostra missió, transmetent una entitat oberta i propera, basada en una actitud de transparència, amb un portal específic a la pàgina web i la publicació d'una memòria biennal de GRI. En 2017, amb el suport de la Universitat de Deusto, calculem el valor social de l'entitat i hem incorporat les polítiques de Compliance, tot això eines que ens guien i ens comprometen dia a dia amb la millora de la nostra organització.

La complexitat de la nostra entitat que acompanya col·lectius diversos amb necessitats de suport també diverses, i que abasta múltiples serveis i programes (formatius, assistencials, laborals, habitatge) ens exigia avançar amb una visió conjunta de tota l'organització. La nostra aposta va ser el desenvolupament basant-se el model d'excel·lència europeu EFQM. El 2013 ens fixem com a objectiu el nivell d'excel·lència 400+, i el 2015 vam obtenir el nivell d'excel·lència 500+ que hem revalidat en les dues últimes avaluacions. Per a una organització que persegueix la transformació social, el veritable compromís és exercir un paper actiu i compromès en la construcció d'una societat millor.

Podeu especificar algunes bones pràctiques o iniciatives concretes que estigueu desenvolupant i quins són els seus objectius?

Un dels últims projectes de més impacte social té a veure amb dos conceptes fonamentals: inclusió comunitària i proximitat. Es tracta del Projecte de descentralització del servei de Centre Ocupacional (CO) que atén persones adultes amb discapacitat intel·lectual. En origen l'activitat es concentrava en un sol edifici centralitzat a les instal·lacions d'AMPANS. No obstant això, la major part d'activitats dels seus usuaris es realitzaven en espais com teatres, biblioteques, centres cívics, instal·lacions esportives ... que ajudaven a la seva socialització i visibilitat. D'aquesta manera apostem per, en lloc de mantenir un gran edifici que la major part del dia quedava buit, traslladar-nos a centres ocupacionals més petits, molt locals, en els mateixos municipis, on és més fàcil teixir llaços de relació i col·laboració amb altres col·lectius (escoles, casals per a gent gran, serveis municipals com escoles de música, biblioteques, entitats culturals ...). D'aquesta manera vam guanyar en inclusió, vam aprofitar recursos comunitaris i ens vam quedar més a prop de el domicili de la persona amb discapacitat, estalviant en serveis complementaris com menjador i transport, i evitant desplaçaments innecessaris. A més, hem dotat cada centre ocupacional de personalitat pròpia, en funció de la relació amb el seu entorn. Per exemple, el CO Canonge, a Manresa, situat a la banda del restaurant de la nostra fundació, dedica part del programa d'activitats a l'elaboració de dolços i pastisseria. O bé, el CO de la localitat de Sallent que centra part de les seves activitats en l'elaboració d'articles decoratius de paper, participant directament de la tradició d’Enramades del municipi.

Encara en termes d'inclusió i arran de sol·licituds que rebíem per la nostra experiència en sistemes d'accessibilitat cognitiva, vam dissenyar un servei de suports a la Inclusió que oferim a la comunitat. Per exemple, hem col·laborat amb la Fundació Cardona Històrica per adaptar la visita turística de les Mines de Sal a persones amb discapacitat intel·lectual i dificultes de comprensió.

En termes de lideratge, hem impulsat els Grups d'Aprenentatge, en els qual hi participen tots els càrrecs amb responsabilitat de l'entitat, des de directius a càrrecs intermedis i responsables de grup, on compartim nous projectes, formacions a les quals s'ha assistit, bones pràctiques d'altres organitzacions o informacions rellevants, amb molt bona acceptació per part dels participants.

També hem creat un grup transversal de professionals d'AMPANS, Fem Xarxa, que pretén fomentar la participació de tota l'organització en la comunicació i la presència a les xarxes socials, així com reconèixer el seu paper com a ambaixadors de la nostra entitat. Es reuneixen periòdicament i participen de la proposició i elaboració dels continguts comunicatius, com ara vídeos, xarxes socials, revista, etc.

D'altra banda, arran de la pandèmia que estem vivint, l'organització va desplegar gairebé en 24 hores un servei de suport a les persones usuàries i famílies que, de cop i volta, van haver de confinar-se a casa seva. Els centres van tancar, però no per això va deixar de prestar-se el servei, i a través de les eines digitals es va generar una nova forma d'acompanyar les persones usuàries i donar suport les seves famílies. Algunes d'aquestes eines continuen actives i formen part de les formes de suport possibles.

També a causa de la Covid-19, hem hagut d'adaptar tots els nostres serveis i establiments, i formar els professionals en aquestes noves mesures. En el cas del restaurant Canonge, de la nostra fundació, que dóna ocupació a persones amb discapacitat intel·lectual, busquem una forma creativa perquè s'incorporessin els nous hàbits en els processos de treball i, al seu torn, transmetre als nostres clients la confiança en les mesures adoptades. Vam crear una web sèrie còmica, protagonitzada pels cambrers de restaurant que divulguem a través del nostre canal de Youtube. Portava per títol 6 Estrelles, el web sèrie de la Canonge.

Quina és la situació actual de la gestió responsable i el govern corporatiu i els seus principals barreres i obstacles?

Per AMPANS la gestió responsable s'assenta en l'equilibri de tres àrees que relacionem entre si: satisfer el present i augmentar el rendiment de l'organització, sense comprometre el futur econòmic, social i mediambiental, i millorant l'entorn i el territori on situem la nostra acció .

El compromís i l'èxit d'AMPANS en el compliment de la seva missió queda reflectit en els resultats socials i econòmics de l'entitat que són publicats en diversos formats i canals com la memòria anual, la memòria de sostenibilitat, el portal de transparència o la memòria ambiental , entre d'altres.

Dèiem "sense comprometre el futur de l'organització" ni econòmicament, ni social ni mediambiental. Per a això, a nivell econòmic, s'elabora un pressupost anual, analitzant diversos escenaris i es complementa amb un pressupost de tresoreria i un pressupost d'inversions anual i quinquennal. En el cas que es produeixin canvis significatius en l'estratègia o en el desenvolupament de noves activitats, la planificació es reelabora. Durant la realització de la planificació econòmica es revisen els riscos identificats, les mesures de minimització i el seu desplegament. S'aposta per mantenir una alta taxa de solvència i un baix ràtio d'endeutament per preservar la independència de l'entitat i minimitzar els riscos, donat el seu caràcter d'entitat social promoguda per la societat civil.

AMPANS ha assumit el seu compromís amb els 10 principis de Pacte Mundial desplegant tot un conjunt d'accions de les quals detallem les més significatives: protocol d'assetjament a la feina, guia de llenguatge no sexista, protocol de prevenció de l'abús i maltractament de les persones amb discapacitat, realització d'auditories externes de seguretat, pla per a la igualtat entre homes i dones, pla de reconeixement i conciliació, i com ja recollíem anteriorment, la certificació en la norma OHSAS 18001 de gestió de la seguretat i salut en el Treball o el desplegament de el portal de transparència. Cal destacar, com ja hem fet constar en una pregunta anterior, el paper que ha tingut el desplegament de el codi ètic i la creació de l'espai de reflexió. Actualment estem desplegant el Manual de Compliance.

Pel que fa al respecte ambiental, ja ens hem referit a el sistema de gestió certificada amb norma ISO 14000 i reglament EMAS amb l'objectiu de reduir l'impacte generat pels serveis i productes de l'entitat. Volem remarcar el distintiu "Escola verda" de l'escola d'educació especial d'AMPANS (CEE Jeroni de Moragas) i el premi EMAS per la millor implicació de les parts interessada en la campanya de sensibilització ambiental "Capità bombeta" (Alumnes de l'escola que actuen com a auditors d'estalvi energètic en les diferents dependències de l'entitat i prescriptors de consells mediambientals.)

Finalment, parlàvem de millorar el nostre entorn local, l'economia comarcal, mitjançant la generació d'ocupació, la selecció de proveïdors de proximitat o la promoció del territori en activitats vinculades amb el turisme i productes locals, com els nostres vins amb Denominació d'Origen Pla de Bages, els vins Urpina o els nostres formatges artesanals, els formatges Muntanyola, elaborats a la finca Urpina, un dels llegats solidaris que hem rebut i que han estat donats en vida per seus antics propietaris.

En un altre ordre, donem suport a l'escola ordinària que atén, a les seves aules, alumnes amb necessitats especials. Òbviament, les campanyes de sensibilització per la inclusió, el foment del voluntariat, la formació de futurs professionals, la promoció d'activitats culturals de caràcter solidari, o el programa d'ajudes en forma de beques a les famílies amb fills amb discapacitat del nostre territori, són algunes de les aportacions en aquest sentit. A nivell de coneixement impulsem el Postgrau en atenció a persones amb discapacitat i alteracions de comportament, el Congrés de Alteració de la Conducta, el Premi de recerca i innovació sobre discapacitat intel·lectual. Per la nostra experiència en el suport a persones amb necessitats diverses, en els últims anys hem ampliant l'atenció a nous col·lectius com joves que no han acabat els estudis ni tampoc tenen una feina, o col·lectius en situació de risc com migrants o majors de 45 anys a l'atur.

Finalment, pel que fa al nostre compromís de respecte amb el medi ambient, estem apostant per la reducció de la petjada de carboni mitjançant l'autogeneració energètica, edificis autosuficients, sensibilització ambiental dels nostres treballadors i usuaris, fomentant l'economia circular interna i externa, i el acostament dels centres a les persones usuàries per reduir els desplaçaments, com a exemple. Actualment estem participant en un projecte d'economia circular entre una empresa de disseny (Demano) d'articles de decoració a partir del reciclatge de materials, una empresa d'automoció (Dens) que produeix un material de rebuig i el nostre Centre Especial de Treball (Secció de neteja i Serveis a la Indústria) que el recull i el manipula, respectivament) donant lloc a unes llums de disseny que aviat arribaran al mercat.

Quins són els altres reptes i desafiaments de la vostra organització en matèria d'RSC, sostenibilitat i ODS?

El sector pateix des de fa una dècada una forta crisi que amenaça l'existència dels Centres Especials de Treball, i un retard en la posada al dia de les polítiques socials i econòmiques de les administracions públiques. En aquest sentit ens preocupa, d'una banda, la sostenibilitat financera de el sector i, de l'altra, el futur de les persones amb discapacitat intel·lectual en relació a l'ocupació. A més, a la crisi sanitària que estem vivint, li segueix una crisi social i econòmica que està fent aflorar un nou perfil de persones en situació de vulnerabilitat.

La diversificació de sectors és una de les estratègies de l'organització, tot i que també significa més complexitat perquè cada sector requereix perfils professionals propis, diferents marcs legislatius, conèixer el funcionament de mercats molt diversos ... No obstant això, la diversificació ens genera més oportunitats per a persones amb diferents capacitats i no dependre d'una mateixa font d'ingressos.

En aquest sentit i a causa de la intensa presència a la societat de la nostra organització, estem avui dia sent beneficiaris de llegats solidaris que han significat un abans i un després en la nostra capacitat de desenvolupament. Sens dubte, la greu crisi que estem vivint ha donat lloc a una xarxa de ciutadans solidaris que volen participar i ser proactius en resoldre els problemes que afrontem com a societat i és una forma d'ajudar que hem de canalitzar.

Les aliances seran segur una altra de les apostes de el sector per poder donar una resposta d'impacte als reptes socials que se'ns presenten; aliances entre organitzacions d'economia social, però també amb el sector públic per gestionar les polítiques públiques de forma eficient, i aliances amb el teixit empresarial basant-se el compromís de retorn social.

El nostre proper pla estratègic, actualment en elaboració, pretén apropar els projectes i accions als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) sobretot en aquelles àrees de major proximitat amb la missió d'AMPANS, com són: salut i benestar, educació, treball digne, o la pau i justícia social.

Quina importància té per a vosaltres formar part de Respon.cat?

Ser membre de Respon.cat ens permet aprendre, millorar i donar exemple per contribuir a la transformació social i avançar col·lectivament cap a un món millor. Des d’AMPANS, dedicats a aconseguir una vida millor, més amable i inclusiva per a les persones amb diversitat intel·lectual i necessitats de suport, formar part de Respon.cat, a més de ser font d'inspiració sobre nous models, coneixement, diàleg, ens permet crear valor compartit entre altres agents i ser més conscients del nostre impacte més enllà de la nostra missió.

La seva contribució a un concepte de territori socialment responsable està aconseguint, afortunadament, que més empreses creen en una veritable aportació de valor i retorn social, i que cada vegada siguin menys les empreses que utilitzen l’RSE amb fins de conveniència.

Amb el compromís adquirit per AMPANS de contribució als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) proclamats per les Nacions Unides, Respon.cat suposa una guia que ens acompanya en el repte d'incorporar-los en els nostres processos de gestió i en el nostre model d'organització, des una visió integral, i avançar junts, de forma col·lectiva, amb el convenciment que un món millor si és possible.

About author

Us podria interessar també

Sense categoria

X Convocatòria d’Ajut a Projectes Socials, Mediambientals i de Cooperació al Desenvolupament

DKV Assegurances pretèn, mitjançant la seva X Convocatòria pública d’Ajuts a Projectes Socials, Mediambientals i de Cooperació al Desenvolupament, contribuir a la millora de la salut i la qualitat de

Sense categoria

Respon.cat ja té pàgina web

Després d’un període de prova durant l’agost, Respon.cat inicia el curs 2014-15 amb el web en funcionament. El web pretén ser un espai d’informació per a les empreses membres alhora

Sense categoria

Felip Puig: “Tots els agents han de prendre part en aquesta visió de responsabilitat en els afers col·lectius” #responcat

Tuits en ordre invers: respon.cat ‏@respon_cat  3 h F.Puig: Encoratgem que l’RSE serveixi per fer un país millor #responcat Expandir  Respon   Esborra   Marca com a preferit   Repiulat per respon.cat Oriol Tarrats ‏@otarrats  3 h RSE=