Dia Internacional contra la Corrupció

Dia_internacional_contra_corrupcio_Respon.cat

Foto aèria del personal de Ginebra que simula el logotip dels ODS en el dia del Personal de les Nacions Unides. Foto: ONU/Jean-Marc Ferré

  • El 9 de desembre se celebra el Dia Internacional contra la Corrupció
  • Respon.cat proposa un seguit d'eines, recursos i reflexions en el marc de la lluita contra la corrupció

Amb motiu del Dia Internacional contra la Corrupció que se celebra el 9 de desembre, Respon.cat vol oferir a les empreses algunes reflexions, eines i experiències perquè puguin avançar en una gestió transparent i fiscalment responsable.
L’ètica de les organitzacions és un dels Focus de l’RSE a Catalunya. Atorgar rellevància a aquest aspecte de la gestió empresarial requereix d’una cultura de competitivitat responsable, que aspiri a generar riquesa des de l’excel·lència i no a partir de males pràctiques, com ara l’elusió o l’enginyeria fiscal, la dilació de pagaments o, en el pitjor dels casos, la corrupció.
Segons el Sindicat de Tècnics del Ministeri d’Hisenda (GESTHA) l’economia submergida a Catalunya s’eleva cada any a 16.000 milions d’euros. L’incompliment en el pagament d’impostos el farien, en un 71% les grans corporacions empresarials, en un 17,05% les societats i pimes, i en un 8,59% autònoms. El 2,59% restant serien altres fraus no empresarials.
La responsabilitat fiscal és un element clau de la responsabilitat social. I no només un element en sentit negatiu (la lluita contra la corrupció o el frau fiscal), sinó també un element positiu de contribució al finançament de polítiques públiques i a la redistribució de la riquesa a partir de criteris formulats també en positiu, com ara la transparència, la fiscalitat responsable o la competitivitat responsable.
Treballar contra la corrupció és una manera d’avançar en els Objectius de Desenvolupament Sostenible, concretament en aquell relacionat amb la construcció de pau, justícia i institucions sòlides (ODS 16).

Experiències empresarials

DKV Assegurances presenta anualment el que anomena Informe Corporatiu Integrat; és a dir, un document que recull els resultats econòmics, socials i ambientals de la companyia, així com les actuacions realitzades al llarg de l’any per a donar resposta a les necessitats i les expectatives dels seus grups d’interès. El document està disponible al web de DKV Assegurances, juntament amb altres documents de rellevància: el Programa DKV Habla Claro, una iniciativa per a fer més senzill, comprensible i transparent el llenguatge en l’àmbit de les assegurances; l’Estatut de Compromisos Ètics, en el quan s’emmarca el treball de DKV amb els diferents públics externs; el Codi de Conducta per a Empleats o la Política Mediambiental de l’organització.

Barcelona de Serveis Municipals (B:SM) disposa d'un codi ètic publicat a la seva web en el qual es fa èmfasi en els temes relacionats amb la corrupció. Entre d’altres mesures, aquest especifica que els processos de selecció de proveïdors i proveïdores i subministradors i subministradores es sotmetran als principis d’igualtat de tracte i transparència i s’evitarà qualsevol tracte discriminatori entre els licitadors i licitadores o candidats i candidates. De la mateixa manera s'indica que B:SM rebutja els suborns i prohibeix als seus professionals fer a tercers o rebre de tercers pagaments indeguts de qualsevol tipus ni regals, que puguin alterar raonablement o condicionar el desenvolupament de les relacions comercials, administratives o professionals en què intervinguin les diverses unitats de l’empresa. B:SM també rebutja les pràctiques que pugui dur a terme un professional per afavorir la competència o en benefici propi.

MANGO, com a gran empresa amb producció en països en vies de desenvolupament, du a terme accions enfocades a garantir una gestió responsable de la seva cadena de valor. En primer lloc, disposa d’un codi de conducta per als seus proveïdors, basat en el Pacte Mundial i les directrius de la OIT, que vetlla pel respecte als drets humans. Així com d'una política de control que implica la no-subcontractació de la fabricació de les peces i complements per part dels fabricants. Aquells processos dels quals els proveïdors no es puguin fer càrrec han d’ésser autoritzats per MANGO.

ARANOW és una Pime amb un codi ètic senzill, estructurat en 11 punts, que recull els valors de la companyia. El respecte pels drets humans i el medi ambient, la protecció del patrimoni empresarial i la gestió de la informació, la conducta respecte a la competència, el rebuig a la corrupció i al blanqueig de capitals són els pilars d'aquest codi ètic. Es tracta d’un instrument que té la finalitat de guiar les actituds i accions dels treballadors, en tot allò que fa referència a les relacions amb els interlocutors externs: proveïdors, clients, col·laboradors, assessors, agents, representants, socis, etc. Una eina per a garantir la preservació dels ideals d'igualtat, equitat, dignitat i responsabilitat vers la societat.

La Mútua de Terrassa ha apostat per millorar la seva gestió enfortint la seva transparència. Des del seu web es pot accedir a un portal anomenat “Fets i xifres” on es poden consultar els estats financers de l’entitat en els darrers anys, així com els principals resultats de l’empresa en termes econòmics, mèdics i socials.

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) disposa d’un Portal de transparència. Aquest facilita enormement l’accés de la població a informació relativa a l’activitat docent, investigadora i de gestió i és la mostra més significativa del compromís de l’entitat amb els valors de transparència. En aquest sentit, la UOC no només posa a disposició de la ciutadania abundant informació sobre la pròpia organització, sinó també disposa d’una política d’accés obert en relació a la producció científica i docent. Aquesta respon a la voluntat de fer accessible el coneixement a través de la seva distribució lliure i gratuïta.
Pascual es preocupa pel seu comportament ètic i, sobretot, per la gestió responsable dels impactes que genera. Sota aquesta màxima va néixer el Pla Director de Creació de Valor Compartit de Calidad Pascual, enfocat a harmonitzar els objectius de negoci de la companyia amb les expectatives dels seus grups d'interès, així com a gestionar èticament i de manera integral els impactes econòmics, laborals, socials i ambientals. Pascual també disposa d’un Codi de Conducta, que posa a disposició dels empleats un “canal obert”, atès per un conseller independent, on poden conversar sobre qualsevol incompliment o mala pràctica que puguin observar.

Recursos

El Pacte Mundial de les Nacions Unides és una xarxa a nivell mundial que cerca afavorir la sostenibilitat empresarial a partir de la implantació de 10 principis en matèria de drets humans, treball, medi ambient i anti-corrupció que es deriven de la Declaració Universal de Drets Humans, la Declaració de l’OIT sobre els Principis i Drets al Treball i altres documents de rang similar. El desè d’aquests principis fa referència explícita a la lluita contra la corrupció.
Per tal de promoure el seu compliment la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial ha posat a disposició de les empreses una sèrie d’eines, la principal de les quals és un Sistema de Gestió d’Integritat Corporativa online, que combina formació, amb documents i plantilles per a que les organitzacions es dotin de polítiques adequades per a gestionar els riscos de corrupció. Addicionalment s’ha creat un Grup de Treball Anticorrupció, integrat per diverses empreses.

About author

Us podria interessar també

Últimes notícies

En el dia Internacional del Voluntariat, sabies que…

Amb motiu del Dia Internacional del Voluntariat que se celebra el 5 de desembre Respon.cat vol destacar algunes dades rellevants que posen de manifest que el voluntariat d’empresa està molt present en l’escenari empresarial

Últimes notícies

Clara Brull presenta la primera plataforma e-learnig basada en IA que permetrà millorar l’accés a la funció pública i Josep Maria Canyelles en destaca els compromisos de responsabilitat social

Neix la primera plataforma e-learning basada en intel·ligència artificial (IA) i machine learning per preparar oposicions a Catalunya: Opositaresfacil.cat. Ha estat dissenyada per Clara Brull, fundadora i CEO del Grup

Sense categoria

22 FEBRER, 1 i 8 MARÇ – Trobades en línia de responsables d’Àrea d’empreses membres de Respon.cat

Respon.cat convoca tres trobades amb persones responsables d’Àrea d’empreses membres de l’associació: Direcció financera, Direcció de Sistemes integrats de gestió i Direcció de Compliance. Amb aquestes reunions es volen abordar