#ODS Objectiu 9: Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització sostenible i fomentar la innovació

ODS“Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització sotenible i fomentar la innovació” és el novè dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) aprovats per Nacions Unides per al període 2015-2030

ODS_Objectius_Desenvolupament_Sostenible_Respon.cat_SDG_Icons_CAT-01-09Les inversions en infraestructura (transport, reg, energia i tecnologia de la informació i les comunicacions) són fonamentals per aconseguir el desenvolupament sostenible i donar poder a les comunitats en nombrosos països. Des de fa temps es reconeix que, per aconseguir un increment de la productivitat i dels ingressos i millores en els resultats sanitaris i educatius, es necessiten inversions en infraestructura.

El desenvolupament industrial inclusiu i sostenible és la principal font de generació d’ingressos, permet augments ràpids i sostinguts en els nivells de vida per a tothom, i proporciona les solucions tecnològiques per a una industrialització ambientalment adequada.

El ritme de creixement i urbanització també està generant la necessitat de disposar de noves inversions en infraestructures sostenibles que permetran a les ciutats ser més resistents al canvi climàtic i impulsar el creixement econòmic i l’estabilitat social. A més del finançament governamental i l’assistència oficial per al desenvolupament, s’està promovent el finançament del sector privat per als països que necessiten suport financer, tecnològic i tècnic.

El progrés tecnològic és la base dels esforços per assolir els objectius ambientals, com l’augment dels recursos i l’eficiència energètica. Sense la tecnologia i la innovació, la industrialització no es produirà, i sense industrialització no hi haurà desenvolupament.

Dades i xifres

 • La infraestructura bàsica com carreteres, tecnologies de la informació i les comunicacions, sanejament, energia elèctrica i l’aigua segueix sent escassa en molts països en desenvolupament
 • Al voltant de 2.600 milions de persones al món en desenvolupament s’enfronten a dificultats en l’accés a l’electricitat a temps complet
 • 2.500 milions de persones al món no tenen accés a sanejament bàsic i gairebé 800 milions de persones no tenen accés a l’aigua, molts centenars de milions d’ells a l’Àfrica subsahariana i Àsia meridional
 • 1-1,5 milions de persones no tenen accés als serveis telefònics fiables
 • Tenir una infraestructura de qualitat es relaciona positivament amb l’assoliment d’objectius socials, econòmics i polítics
 • La infraestructura inadequada condueix a una manca d’accés als mercats, de llocs de treball, d’informació i de formació, i a crea una barrera important per fer negocis
 • Les infraestructures subdesenvolupades limiten l’accés a l’atenció sanitària i a l’educació
 • Per a molts països africans, en particular els països de baixos ingressos, les limitacions existents pel que fa infraestructura afecten la productivitat de les empreses al voltant d’un 40%
 • La indústria manufacturera és un important empleador, que representa al voltant de 470 milions de llocs de treball a tot el món el 2009 -o al voltant del 16% d’una força laboral mundial de 2.900 milions. El 2013, s’estima que hi havia més de cinc-cents milions de llocs de treball al sector manufacturer
 • L’efecte multiplicador de treball de la industrialització té un impacte positiu en la societat. Cada lloc de treball en la indústria manufacturera en crea 2,2 en altres sectors
 • Les petites i mitjanes empreses que es dediquen a la transformació industrial i la fabricació són les més crítiques per a les primeres etapes de la industrialització i solen ser els més grans creadors d’ocupació. Constitueixen més del 90% dels negocis a tot el món i representen entre el 50-60 per cent de l’ocupació
 • Als països on es disposa de dades, el nombre de persones ocupades en els sectors d’energia renovable és actualment al voltant de 2,3 milions. Donades les actuals llacunes en la informació, això és, sense dubte, un càlcul molt conservador. A causa del fort augment d’interès en les alternatives d’energia, el possible nombre total de llocs de treball de les energies renovables per a l’any 2030 és de 20 milions de llocs de treball
 • Els països menys desenvolupats tenen un immens potencial per a la industrialització d’aliments i begudes (agroindústria), i els tèxtils i peces de vestir, amb bones perspectives de generació d’ocupació sostingut i una major productivitat
 • Els països d’ingressos mitjans poden beneficiar d’entrar en les indústries bàsiques de fabricació de metalls, que ofereixen una gamma de productes de cara a la creixent demanda internacional
 • Als països en desenvolupament, tot just el 30 per cent de la producció agrícola se sotmet a la transformació industrial. Als països d’alts ingressos, el 98 per cent es processa. Això suggereix que hi ha grans oportunitats per als països en desenvolupament en l’agroindústria

Metes de l’objectiu 9

9.1 Desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de qualitat, incloses infraestructures regionals i transfrontereres, per donar suport al desenvolupament econòmic i el benestar humà, amb especial èmfasi en l’accés equitatiu i assequible per a tothom

9.2 Promoure una industrialització inclusiva i sostenible i, per al 2030, augmentar de manera significativa la contribució de la indústria a l’ocupació i al producte interior brut, d’acord amb les circumstàncies nacionals, i duplicar aquesta contribució en els països menys avançats

9.3 Augmentar l’accés de les petites empreses industrials i altres empreses, en particular en els països en desenvolupament, als serveis financers, inclòs l’accés a crèdits assequibles, i la seva integració en les cadenes de valor i els mercats

9.4 Per al 2030, millorar la infraestructura i reajustar les indústries perquè siguin sostenibles, usant els recursos amb major eficàcia i promovent l’adopció de tecnologies i processos industrials nets i ambientalment racionals, amb tots els països adoptant mesures d’acord amb les seves capacitats respectives

9.5 Augmentar la recerca científica i millorar la capacitat tecnològica dels sectors industrials de tots els països, en particular els països en desenvolupament, entre altres coses fomentant, per al 2030, la innovació i l’augment substancial del nombre de persones que treballen en el camp de la investigació i el desenvolupament per cada milió de persones, així com augmentant les despeses en recerca i desenvolupament dels sectors públic i privat

9.a Facilitar el desenvolupament d’infraestructures sostenibles i resilients en els països en desenvolupament amb un major suport financer, tecnològic i tècnic als països d’Àfrica, els països menys avançats, els països en desenvolupament sense litoral i els petits estats insulars en desenvolupament

9.b Donar suport al desenvolupament de tecnologies nacionals, la recerca i la innovació en els països en desenvolupament, en particular garantint un entorn normatiu propici a la diversificació industrial i l’addició de valor als productes bàsics, entre altres coses

9.c Augmentar de forma significativa l’accés a la tecnologia de la informació i les comunicacions i esforçar-se per facilitar l’accés universal i assequible a Internet en els països menys avançats per al 2020

Enllaços