Bases dels premis

Premis Respon.cat. Els premis de la Responsabilitat Social a Catalunya

Edició 2024

Respon.cat convoca la novena edició d’aquests premis de responsabilitat social empresarial. Aquesta iniciativa rep el suport del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i del Consell de Cambres de Comerç de Catalunya.

La creació dels Premis Respon.cat sorgeix de la consideració que el compromís de responsabilitat de les empreses envers la societat requereix a Catalunya un espai de reconeixement.

 • És necessari de cara a la societat, perquè convé fer evident que hi ha empreses que fan un esforç per tal de ser sensibles a les necessitats i inquietuds de l’entorn.
 • És necessari de cara als diferents grups d’interès, perquè puguin conèixer les millors pràctiques i puguin implicar-se en la recerca de les millors pràctiques.
 • És necessari de cara a les pròpies empreses, com a estímul de superació, i com a formalització del reconeixement social, i per a fomentar la creativitat en la recerca de solucions innovadores que abordin els reptes de sostenibilitat.

El desenvolupament de l’RSE, ja sigui en nombre o en qualitat, s’ha d’edificar damunt la realitat de les empreses que ja tenen una trajectòria i estan compromeses amb la societat així com de les millors pràctiques que les empreses ja estan portant a terme. Per això, es pretén fer un reconeixement anual a aquelles empreses que excel·leixen pel seu compromís amb la responsabilitat social.

Per altra banda, s’ha volgut articular un mecanisme de presentació de propostes que doni reconeixement a algunes organitzacions empresarials i socials amb l’objectiu de facilitar que aquest premi creat l’any 2015 sigui conegut i assumit com un fruit d’una voluntat col·lectiva, i com un projecte comú, que pugui sumar esforços, crear sinergies, generar un espai compartit de reconeixement i projecció de l’RSE a Catalunya.

Bases

Primera. Els objectius que es pretenen són els següents:

 1. Reconèixer les empreses que es distingeixin per la seva trajectòria en el compromís envers la societat, amb especial consideració cap a aquelles pràctiques innovadores que puguin servir de punt de referència per a d’altres.
 2. Mostrar la riquesa dels compromisos de responsabilitat social en les diverses dimensions, econòmica, social, ambiental, laboral i bon govern.
 3. Estimular i encoratjar altres empreses a gestionar activament la seva responsabilitat social.
 4. Mostrar al món empresarial com l’RSE forma part de l’excel·lència organitzacional, i com les empreses compromeses amb la societat aspiren a un millor rendiment en totes les àrees.
 5. Mostrar a la societat els compromisos i millora dels impactes portats a terme per part de les empreses més sensibles.

Segona: Els premis tindran les següents categories:

 • Premi Respon.cat a la trajectòria del compromís en RSE (per a empreses grans).
 • Premi Respon.cat a la trajectòria del compromís en RSE (per a empreses petites i mitjanes).

Els reconeixements en bones pràctiques específiques tindran les següents categories:

 • Reconeixement Respon.cat al programa empresarial de voluntariat.
 • Reconeixement Respon.cat al programa empresarial ambiental de col·laboració.
 • Reconeixement Respon.cat als territoris socialment responsables.
 • Reconeixement Respon.cat a les bones pràctiques empresarials de reforma horària.

El Jurat dels Premis Respon.cat podrà atorgar, així mateix, un reconeixement especial a la trajectòria destacada d’una persona pel compromís en la responsabilitat social a Catalunya.

Tercera. Podran optar als Premis o Reconeixements Respon.cat les empreses de qualsevol dimensió i sector d’activitat, que tinguin el domicili social a Catalunya o que hi operin de manera significativa, i especialment quan hi hagin desenvolupat bones pràctiques d’RSE.

Quarta. Per a la selecció de les empreses candidates a l’obtenció dels Premis Respon.cat es crearan comissions tècniques, que es reuniran entre els mesos de maig i juliol i que elevaran les propostes per a la deliberació del Jurat.

 • Premis Respon.cat a la trajectòria: es crearà una comissió formada per representants de Respon.cat i de les organitzacions membres del Consell Social.
 • Reconeixements Respon.cat: es crearan sengles comissions integrades per l’organització i agents externs experts en cada matèria.

L’organització es posarà en contacte amb les empreses proposades com a candidates per a demanar-los informació per mitjà d’un fitxa, les quals responen de la veracitat de les dades i declaracions que aportin o efectuïn en qualsevol moment.

Cinquena. El Jurat dels Premis estarà format per:

 • Un representant del Consell de Cambres de Comerç de Catalunya
 • Un representant d’una organització membre del Consell Social de Respon.cat
 • Un representant del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya
 • Un representant del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Secretaria d’Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya
 • Una persona en qualitat d’experta en RSE
 • El/la president/a de l’associació Respon.cat, o en qui delegui, que actuarà com a president/a del Jurat, i que podrà fer ús, en cas d’empat, del vot de qualitat.

Sisena. El Jurat analitzarà i valorarà les candidatures per al Premi Respon.cat, segons els criteris següents:

 • Trajectòria empresarial en els compromisos d’RSE
 • Presència de valors d’RSE en el model d’empresa
 • Sentit integral del compromís d’RSE
 • Impacte positiu en el territori i els diferents grups d’interès
 • Presència de bones pràctiques singulars i elements formals de gestió de l’RSE
 • Caràcter innovador de les bones pràctiques o bé la transferibilitat a altres empreses

El Jurat analitzarà i valorarà les candidatures per als Reconeixements, segons els criteris següents:

 • Sentit de compromís de l’empresa envers la societat
 • Caràcter innovador de les bones pràctiques, capacitat d’aquestes de creació de valor compartit, o bé la transferibilitat a altres empreses
 • Impacte positiu en el territori i els diferents grups d’interès

Setena. La decisió del Jurat serà comunicada oportunament a tots els participants. Es podran concedir diplomes o mencions especials a les empreses no premiades o reconegudes que se’n facin mereixedores a criteri del Jurat, d’acord amb l’establert en aquestes bases. Els veredictes del Jurat seran inapel·lables.

Vuitena. L’obtenció dels Premis Respon.cat suposa un reconeixement a les bones pràctiques d’RSE i al compromís empresarial. El premis comportaran la realització d’un material audiovisual sobre el compromís en RSE per a cada empresa reconeguda.

Novena. El fet de participar presentant la documentació suposa l’acceptació d’aquestes bases. El Jurat resoldrà les qüestions que puguin sorgir no previstes en aquestes bases.

Descarrega les bases en pdf

Barcelona, 21 de març del 2024

En col·laboració amb les organitzacions membres del Consell Social

Consell Social Respon.cat