#ODS Objectiu 11: Fer les ciutats inclusives, segures, resilients i sostenibles

ODS“Fer les ciutats inclusives, segures, resilients i sostenibles” és l’onzè dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) aprovats per Nacions Unides per al període 2015-2030

ODS_Objectius_Desenvolupament_Sostenible_Respon.cat_SDG_Icons_CAT-01-11Les ciutats són formiguers d’idees, comerç, cultura, ciència, productivitat, desenvolupament social i molt més. En el millor dels casos, les ciutats han permès a les persones progressar socialment i econòmicament.

Ara bé, són molts els problemes que hi ha per mantenir ciutats de manera que se segueixin creant llocs de treball i prosperitat sense exercir pressió sobre la terra i els recursos. Els problemes comuns de les ciutats són la congestió, la falta de fons per a prestar serveis bàsics, l’escassetat d’habitatge adequat i el deteriorament de la infraestructura.
Els desafiaments a què les ciutats han de fer front es poden superar de manera que els permeti seguir prosperant i creixent, i al mateix temps aprofitar millor els recursos i reduir la contaminació i la pobresa. El futur que volem inclou ciutats d’oportunitats per a tothom, amb accés a serveis bàsics, energia, habitatge, transport, entre d’altres
Dades i xifres

  • La meitat de la humanitat  -3,500 milions de persones- viu avui dia a les ciutats
  • Per al 2030, gairebé el 60% de la població mundial viurà en zones urbanes
  • Un 95% de l’expansió urbana en els propers decennis es produirà en el món en desenvolupament
  • 828 milions de persones viuen en barris marginals i el nombre segueix augmentant
  • Les ciutats del món ocupen tot just el 3% del planeta, però representen entre 60 i 80% del consum d’energia i el 75% de les emissions de carboni
  • La ràpida urbanització està exercint pressió sobre el proveïment d’aigua dolça, les aigües residuals, els mitjans de vida i la salut pública
  • Però l’alta densitat de les ciutats pot aconseguir un augment de l’eficiència i la innovació tecnològica i al mateix temps reduir el consum de recursos i d’energia

Metes de l’objectiu 11

11.1 Per al 2030, assegurar l’accés de totes les persones a habitatges i serveis bàsics adequats, segurs i assequibles i millorar els barris marginals

11.2 Per al 2030, proporcionar accés a sistemes de transport segurs, assequibles, accessibles i sostenibles per a tothom i millorar la seguretat viària, en particular mitjançant l’ampliació del transport públic, fent especial atenció a les necessitats de les persones en situació vulnerable, les dones, els infants, les persones amb discapacitat i la gent gran

11.3 Per al 2030, augmentar la urbanització inclusiva i sostenible i la capacitat per a una planificació i gestió participatives, integrades i sostenibles dels assentaments humans en tots els països

11.4 Enfortir els esforços per protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural del món

11.5 Per al 2030, reduir de forma significativa el nombre de morts i de persones afectades pels desastres, inclosos els relacionats amb l’aigua, i reduir substancialment les pèrdues econòmiques directes vinculades al producte interior brut mundial causades pels desastres, fent especial èmfasi en la protecció dels pobres i les persones en situacions vulnerables

11.6 Per al 2030, reduir l’impacte ambiental negatiu per càpita de les ciutats, fins i tot prestant especial atenció a la qualitat de l’aire i la gestió municipal o d’altre tipus de les deixalles

11.7 Per al 2030, proporcionar accés universal a zones verdes i espais públics segurs, inclusius i accessibles, en particular per a les dones i els infants, la gent gran i les persones amb discapacitat

11.a Donar suport als vincles econòmics, socials i ambientals positius entre les zones urbanes, periurbanes i rurals mitjançant l’enfortiment de la planificació del desenvolupament nacional i regional

11.b Per al 2020, augmentar substancialment el nombre de ciutats i assentaments humans que adopten i posen en marxa polítiques i plans integrats per promoure la inclusió, l’ús eficient dels recursos, la mitigació i adaptació al canvi climàtic, la resiliència davant els desastres, i desenvolupar i posar en pràctica, d’acord amb el Marc de Sendai per a la Reducció del Risc de Desastres 2015-2030, la gestió integral dels riscos de desastre a tots els nivells

11.c Proporcionar suport als països menys avançats, fins i tot mitjançant l’assistència financera i tècnica, perquè puguin construir edificis sostenibles i resilients utilitzant materials locals

Enllaços