3. Responsabilitat social de les empreses i llengua

 

3. El concepte de responsabilitat social de les empreses

La Responsabilitat Social Corporativa (RSC) és la responsabilitat que assumeix una organització, sigui mercantil, pública o social, envers la societat pels impactes de la seva activitat i per la corresponsabilitat en els afers comuns que afecten la sostenibilitat del mercat, de la societat i del medi ambient[1].

En el seu màxim nivell de compromís, conforma una empresa o organització amb propòsit, entenent el propòsit empresarial com l’adopció d’un model d’empresa compromesa corporativament amb la societat i amb una excel·lència social que li permet crear valor compartit, és a dir, valor econòmic i social alhora, per a tots els grups d’interès.

L’RSC s’estructura com una política d’empresa basada en el compromís amb el desenvolupament humà i amb la sostenibilitat global, a partir de la qual l’organització incorpora en els processos de creació de valor interessos i inquietuds dels agents que legítimament prenen part en el seu interès (propietat, equip intern, clientela, ciutadania, proveïdors, finançadors, reguladors, agents socials, organitzacions socials…). L’RSC no es limita a donar resposta de manera reactiva sinó que suposa complir i posar al dia permanentment els compromisos presos per l’organització.

[1] Aquesta definició, expressada al llarg de tot el punt, és pròpia de l’autor i està publicada inicialment en el seu blog i després reproduïda en altres articles. En català: https://responsabilitatglobal.blogspot.com/2022/05/definicio-de-responsabilitat-social-una.html; En castellà: https://responsabilitatglobal.blogspot.com/2022/05/definicion-de-responsabilidad-social.html. El primer paràgraf és similar a la proposada per la Comissió Europea, mentre que els altres paràgrafs permeten sintèticament fer una comprensió més àmplia del concepte i del model de gestió que representa. En aquest vídeo breu s’explica la etimologia, que aporta una visió interessant, diferent de l’habitual. En català: https://www.youtube.com/watch?v=HAFJIVo9T_4; En castellà: https://www.youtube.com/watch?v=P7Jja3cRVn8.