Respon.cat signa l’acord nacional per a l’Agenda 2030 a Catalunya

Respon.cat signa l’acord nacional per a l’Agenda 2030 a Catalunya

  • Aquest matí s'ha formalitzat el compromís de Respon.cat amb l'acord nacional per a l'Agenda 2030 a Catalunya a l'acte de signatura l'Aliança 2030.
  • Respon.cat ha participat en el procés per elaborar el document de l’Acord Nacional per a l’Agenda 2030 que contribueix a la localització a Catalunya dels ODS i a crear una aliança d’actors públics i privats.
  • Respon.cat invita totes les seves empreses membres a signar aquest acord fent públics els seus compromisos amb l'Agenda 2030.

Aquest procés té l'origen en la Moció 20/XII del Parlament de Catalunya sobre l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, la qual va instar el Govern a elaborar el document de base de l’Acord Nacional per a l’Agenda 2030 i a impulsar una aliança d’actors públics i privats que, havent subscrit l’acord nacional per a l’Agenda 2030 a Catalunya, contribueixin a la localització a Catalunya dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) per mitjà de compromisos concrets.

Responent a aquest mandat parlamentari, la Generalitat de Catalunya, a través del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) i la Direcció General de Participació Ciutadana i Processos Electorals, va dissenyar un procés participatiu amb dues fases. A la primera, es va identificar un grup inicial d’actors que han estat fortament implicats i de forma pionera en els ODS a Catalunya i se'ls va convidar a implicar-se en unes sessions deliberatives per recollir aportacions per al disseny de l’Acord nacional per a l'Agenda 2030. Les sessions van tenir lloc al Recinte Modernista de Sant Pau el dies 22 i 27 de maig de 2019, i una tercera el 27 de novembre per discutir-lo, en taules de treball. La proposta final de document de base per a l’acord nacional ha de ser validat per la Comissió Interdepartamental de l’Agenda 2030

En una segona fase del procés participatiu, que s’iniciarà aquest 2020, l’Acord nacional s’obrirà al conjunt de la societat civil perquè s’hi pugui adherir i definir com pot contribuir a avançar, des de Catalunya, en la consecució dels ODS, i formar part així de l’Aliança Catalunya 2030.

Durant l'acte d'avui, Mercè Mullor, presidenta de Respon.cat, ha signat Acord nacional per a Agenda 2030 per avançar en l'Aliança 2030 a Catalunya en l'acte presidit per MHP Quim Torra, on s'ha remarcat la importància de l’ODS17 que es focalitza en les aliances i desenvolupament sostenible. Posteriorment a l'acte Mullor ha declarat que Respon.cat va iniciar el seu compromís actiu envers els ODS des del 2015, quan van aprovar-se, recordant que "vam ser els primers a traduir-los i vam vincular-hi l’Agenda local Focus de l’RSE a Catalunya que ens va permetre no sols localitzar-los sinó fer-ne un abordatge empresarial"

Des de la videpresidència del govern, Pere Aragonés posa èmfasi en la importància que la ciutadania contribuieixi a fer un món millor i que tots plegats pensem en el futur que mereixen els infants que neixen avui: a nivell ambiental, de salut, d’igualtat, de democràcia, manifestant la voluntat de les institucions givernamentals en aquest sentit.

Arnau Queralt, director del Consell Assessor de Desenvolupament Sostenible, presenta l’Acord nacional per a l’Agenda 2030 a Catalunya que avui ha estat signat per 33 entitats del món acadèmic, sindical, empresarial, social i ambiental, més endavant qualsevol empresa s'hi podrà adherir.

Acord nacional per a l'Agenda 2030 a Catalunya

“Transformar Catalunya, millorar el món: un compromís compartit amb el desenvolupament sostenible”
Document de base

1. El 25 setembre de 2015, els estats membres de les Nacions Unides van aprovar, mitjançant la resolució “Transformar el nostre món: l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible”1, un nou full de ruta global sense precedents, amb 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), adoptat des de la consciència de “poder ser la primera generació que aconsegueixi posar fi a la pobresa, i l'última que encara tingui possibilitats de salvar el planeta”.

2. El repte és majúscul, però ineludible davant dels reptes a què fa front el nostre planeta, que estan interconnectats i requereixen una actuació col·lectiva urgent. En aquest context, la resolució aprovada per l'Assemblea General de les Nacions Unides és una crida a l'acció fins al 2030 per construir un futur millor per a tothom, i especialment per als milions de persones que han estat privades de l'oportunitat de tenir una vida digna i plena.

3. Tota la societat catalana, des del Govern fins a la ciutadania, les administracions locals, el món empresarial i la societat civil organitzada, se sent interpel·lada per l'Agenda 2030. Ja som moltes les organitzacions públiques i privades que estem treballant per assolir els ODS i volem compartir la feina feta i la que farem per tal de multiplicar-ne els resultats.

4. Amb l'Acord nacional per a l'Agenda 2030 a Catalunya i des de la profunda convicció que cal avançar col·lectivament, fem nostre el mandat del Parlament de Catalunya, expressat mitjançant la Moció 20/XII sobre l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible2.

L'Agenda 2030: transformar el nostre món

5. L'Agenda 2030 pren el relleu dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM) i va més enllà, perquè suposa un canvi de paradigma en la concepció del desenvolupament sostenible i el progrés dels països i de les persones, tot respectant els límits del planeta i superant la visió nord-sud, ja que implica tots els països sense excepció. Aprovada amb ampli consens mundial, l'Agenda s'estructura en cinc grans dimensions —persones, planeta, prosperitat, pau i partenariat o aliances—, i està inspirada per cinc idees fonamentals, que compartim:
a) El sentit d'urgència per assolir els ODS, és a dir, per fer front als reptes i amenaces que afecten el desenvolupament sostenible a escala planetària.
b) El potencial transformador que tenen els ODS i les fites que els integren davant dels patrons i els models de desenvolupament que actualment condicionen la sostenibilitat del planeta.
c) El caràcter global i universal dels ODS, que han de ser aplicables a tots els països, partint, però, de les diferències entre cadascun.
d) La naturalesa indivisible dels ODS i de les seves fites, que s'han d'intentar assolir en conjunt, amb un enfocament integral i sistèmic, sense renunciar-ne a cap.
e) L'equilibri entre totes les dimensions del desenvolupament sostenible (l'econòmica, la social i l'ambiental).

6. Inspirada en aquestes cinc idees fonamentals, l'Agenda 2030 conté 17 Objectius globals de Desenvolupament Sostenible (ODS) i 169 fites que els fan possibles, que fem nostres. Són els següents:
1) Erradicar la pobresa a tot el món i en totes les seves formes.
2) Posar fi a la fam, assolir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició, i promoure l'agricultura sostenible.
3) Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones a totes les edats.
4) Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tothom.
5) Aconseguir la igualtat de gènere i apoderar totes les dones i les nenes.
6) Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l'aigua i el sanejament per a totes les persones.
7) Garantir l'accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a totes les persones.
8) Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l'ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom.
9) Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació.
10) Reduir la desigualtat en i entre els països.
11) Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles.
12) Garantir modalitats de consum i producció sostenibles.
13) Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes.
14) Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, mars i recursos marins per al desenvolupament sostenible.
15) Protegir, restaurar i promoure l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar els boscos de manera sostenible, combatre la desertificació, aturar i revertir la degradació del sòl, i aturar la pèrdua de biodiversitat.
16) Promoure societats pacífiques i inclusives per aconseguir un desenvolupament sostenible, proporcionar accés a la justícia per a totes les persones i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells.3
17) Enfortir els mitjans per implementar i revitalitzar l'Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible.

La visió des de Catalunya

7. La societat catalana vol corresponsabilitzar-se en l'assoliment dels ODS d'acord amb la responsabilitat global i local i amb la capacitat d'actuació de cada agent, vetllant per la coherència de polítiques i actuacions a totes les escales.

8. Les parts signants d'aquest acord ens comprometem a treballar conjuntament perquè la Catalunya del 2030 sigui sostenible i resilient al canvi climàtic, oberta al món, més justa i igualitària, solidària, diversa i integradora, garant dels drets humans i de la pau. Ens uneix una mateixa visió de futur que no deixi ningú enrere i no superi la capacitat de càrrega de la natura, fonamentada en:
a) Una societat més inclusiva i cohesionada, que permeti a totes les persones desenvolupar el seu projecte de vida amb dignitat, sentit i benestar, independentment del seu origen, edat, raça, condicions socioeconòmiques, creences, discapacitats, orientació sexual o identitat o expressió de gènere. És a dir, una societat que vetlli per reduir la pobresa i les desigualtats econòmiques i socials, garantir l'accés a un habitatge digne i a una sanitat de qualitat i universal, així com per la defensa de la justícia climàtica i dels drets de les dones i dels infants, adolescents i joves, la diversitat sexual i de gènere de les persones LGBTI+, i les capacitats diverses de les persones.
Una societat més capacitada i apoderada, des d'un nou paradigma d'educació de qualitat, inclusiva, equitativa i al llarg de la vida, que actualitzi com s'ensenya i com s'aprèn i faci que totes les persones esdevinguin agents de canvi per a l'assoliment dels ODS.
b) Una economia més innovadora, competitiva i eficient en l'ús dels recursos, capaç de garantir una transició justa amb mesures que garanteixin un tractament equitatiu i solidari amb les persones treballadores i el territori; basada en un teixit empresarial sòlid i amb vocació global que ofereixi unes condicions de treball digne per a tothom i sigui respectuós amb els béns comuns.
c) Una gestió del patrimoni natural i la biodiversitat que assegurin el bon estat i la restauració dels ecosistemes i el proveïment dels serveis ambientals, així com una planificació i gestió dels hàbitats urbans i les ciutats que permetin avançar vers un model de desenvolupament urbà sostenible. Ambdós aspectes són essencials per contribuir als esforços de la comunitat internacional per fer front al canvi climàtic i adaptar-nos als seus impactes.

L'Aliança Catalunya 2030: treballem plegats per transformar Catalunya i millorar el món

9. Aquest acord és l'avantcambra de l'Aliança Catalunya 2030, constituïda com a resposta col·lectiva a un mandat del Parlament de Catalunya i oberta a tota la societat catalana.

10. D'acord amb el mandat del Parlament, podran formar part de l'Aliança els actors públics i privats que signin l'Acord nacional per a l'Agenda 2030 a Catalunya, i aportin compromisos concrets per a la localització dels ODS.

11. Les entitats i organitzacions del sector públic reconeixem que hem de tenir un paper exemplificador i facilitador dels compromisos, així com impulsar un marc normatiu i unes polítiques públiques orientades al compliment de l'Agenda 2030. D'acord amb el principi de subsidiarietat, es posa en relleu el rol de l'àmbit local en la consecució dels ODS i el seu potencial transformador.

12. L'àmbit empresarial, sindical i professional ens comprometem a coliderar les transformacions en tots els sectors econòmics.

13. Les entitats i organitzacions representants de les universitats i centres de recerca ens comprometem a aportar i compartir coneixement i innovació, per dotar-nos col·lectivament de capacitat crítica i tecnològica davant dels reptes de la sostenibilitat. A més, ens comprometem a introduir en els plans d'estudi la formació en l'Agenda 2030 i a establir aliances internacionals per a l'assoliment dels ODS.

14. Les entitats i organitzacions representants de la societat civil organitzada ens comprometem a jugar un paper articulador de la ciutadania i de pressió a les institucions per al seguiment, monitoratge i avaluació del compliment dels compromisos.

15. Així mateix, reconeixem el rol de la ciutadania, tant a títol col·lectiu com individual, en la consecució dels ODS. En aquest sentit, posem de relleu la dimensió intergeneracional de l'Agenda 2030, que crida a la participació activa de tothom, des de la gent gran fins als infants, adolescents i joves.

16. Els compromisos que s'aportin a l'Aliança Catalunya 2030 poden estar dirigits a la formació, sensibilització i comunicació; a generar canvis interns en les organitzacions signatàries; a fomentar el treball en xarxa (local i internacional); a executar projectes per a la sostenibilitat, la construcció de la pau, el respecte pels drets humans, l'enfortiment de les societats democràtiques, o a promoure la recerca, la innovació i el desenvolupament, entre d'altres. En tot cas, han de:
a. Incorporar una visió holística de l'Agenda 2030. El compromís, sempre que sigui possible, ha de ser amb els 17 ODS i, quan l'estructura i dinàmica de treball de l'actor no ho permeti, amb ODS concrets, sota una visió transversal.
b. Comptar amb lideratge executiu. Els òrgans i càrrecs directius de cada organització (tant en l'àmbit públic com privat) hi han d'estar compromesos.
c. Estar incorporats a la planificació estratègica de cada organització.
d. Formar part de l'estratègia comunicativa (interna i externa) de cada organització.
e. Comptar amb un finançament adequat per al seu assoliment.
f. Preveure, sempre que sigui possible, aliances entre diversos agents (administracions, empreses, associacions, comunitat educativa i del coneixement, mitjans de comunicació, sindicats, entre altres) i promoure models de governança democràtica.
g. Ser assolibles i tenir esperit de continuïtat i permanència.
h. Estar programats en el temps, fins al 2030, i concretats en accions.
i. Comptar amb un sistema de monitoratge basat en indicadors i mètriques que permetin avaluar la contribució i els impactes assolits i disposar també d'un sistema o model de rendició de comptes adequat a les característiques de l'Agenda 2030. Aquesta avaluació podrà servir per reorientar les accions de cada organització i així garantir-ne l'efectivitat.

17. L'Aliança Catalunya 2030 té voluntat de continuïtat i permanència en el temps, més enllà de l'any 2030.

Transformarem Catalunya i millorarem el món

18. Tenim la responsabilitat de ser la primera generació que aconsegueixi posar fi a la pobresa, i l'última que encara tingui possibilitats de salvar el planeta. El futur de la humanitat i del planeta està a les nostres mans.

19. Les parts signants de l'Acord ens comprometem a treballar activament a favor de l'assoliment dels ODS i l'Agenda 2030, de forma conjunta, transversal i responsable, i a construir una aliança forta i dinàmica que permeti generar sinergies per fer de Catalunya i el món un lloc millor el 2030.

20. Tanquem l'Acord fent una crida a tota la societat catalana perquè s'hi adhereixi i ajudi a impulsar l'Aliança Catalunya 2030, per poder treballar conjuntament i assolir un futur millor.

About author

Le podría interesar también

Sin categorizar

20 empreses participaran en l’RSE.Pime 2017

A partir del proper dimarts onze de juliol tindrà lloc la quarta edició del programa RSE.Pime, que enguany acollirà vint organitzacions. La selecció incorpora cinc microempreses, nou empreses petites i sis empreses

Sin categorizar

L’Escola Superior de Comerç Internacional (UPF) ja és membre de Respon.cat

L’Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI UPF) s’ha incorporat com a membre de Respon.cat, iniciativa empresarial que ja acull trenta-set empreses d’àmbits i dimensions molt diverses, totes caracteritzades pel compromís

Sin categorizar

El com i el perquè es fa un Programa de Voluntariat d’empresa

Aquest matí ha tingut lloc a la seu de la Cambra de Comerç de Barcelona la tercera i última sessió del Seminari Progressar en el Voluntariat d’Empreses i organitzacions, organitzat