#ODS Objectiu 12: Garantir models de consum i producció sostenibles

ODS“Garantir models de consum i producció sostenibles” és el dotzè dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) aprovats per Nacions Unides per al període 2015-2030

ODS_Objectius_Desenvolupament_Sostenible_Respon.cat_SDG_Icons_CAT-01-12

El consum i la producció sostenibles consisteixen a fomentar l’ús eficient dels recursos i l’eficiència energètica, infraestructures sostenibles i facilitar l’accés als serveis bàsics, ocupacions verdes i decents, i una millor qualitat de vida per a tothom. La seva aplicació ajuda a assolir els plans generals de desenvolupament, reduir els futurs costos econòmics, ambientals i socials, augmentar la competitivitat econòmica i reduir la pobresa.

L’objectiu del consum i la producció sostenibles és “fer més i millor amb menys”, incrementant els guanys nets de benestar de les activitats econòmiques mitjançant la reducció de la utilització dels recursos, la degradació i la contaminació durant tot el cicle de vida, millorant alhora la qualitat de vida. En aquest procés participen diferents grups d’interès, entre els quals empreses, consumidors, encarregats de la formulació de polítiques, investigadors, científics, minoristes, mitjans de comunicació i organismes de cooperació per al desenvolupament.
També cal adoptar un enfocament sistèmic i aconseguir la cooperació entre els participants de la cadena de subministrament, des del productor fins al consumidor final. Consisteix a involucrar els consumidors mitjançant la sensibilització i l’educació sobre el consum i les maneres de vida sostenibles, facilitant-los informació adequada a través de normes i etiquetes, i participant en la contractació pública sostenible, entre altres.
Dades i xifres

 • Es calcula que cada any al voltant d’una tercera part de tots els aliments produïts -l’equivalent a 1.300 milions de tones valorades en 1 bilió de dòlars aproximadament- acaba podrint-se en les galledes de les escombraries dels consumidors i els minoristes, o bé es fa malbé a causa del transport i els mètodes de recol·lecció deficients.
 • Si la població mundial comencés a utilitzar bombetes de baix consum, s’estalviarien 120.000M$ anuals a nivell mundial.
 • Si la població mundial arriba als 9.600 milions per al 2050, caldrien gairebé 3 planetes per proporcionar els recursos naturals necessaris per mantenir les formes de vida actuals.

Aigua

 • Menys del 3 per cent de l’aigua del planeta és dolça (potable), dels quals 2.5 per cent està congelada a l’Antàrtida, Àrtic i les glaceres. Per tant, la Humanitat ha de confiar en 0,5 per cent per a totes les necessitats d’aigua dolça dels ecosistemes i de l’home.
 • L’home està contaminant l’aigua més ràpid que la natura pot reciclar i purificar l’aigua en els rius i llacs.
 • Més de mil milions de persones encara no tenen accés a l’aigua potable.
 • L’ús excessiu d’aigua contribueix a l’estrès hídric global.
 • L’aigua és gratuïta a la natura, però la infraestructura necessària per fer-la arribar és cara.

Energia

 • Malgrat els avenços tecnològics que han promogut millores en l’eficiència energètica, l’ús d’energia en els països de l’OCDE seguirà creixent un altre 35 per cent a l’any 2020. L’ús d’energia comercial i residencial és la segona àrea del consum mundial d’energia amb el creixement més ràpid, després del transport
 • El 2002, l’estoc de vehicles de motor en els països de l’OCDE va ​​ser de 550 milions de vehicles (75 per cent dels quals eren cotxes personals). Per a l’any 2020 s’espera un augment del 32% en vehicles de propietat. Alhora, es preveu que els quilòmetres fets per vehicles de motor augmentin en un 40% i, en el mateix període, es preveu que el transport aeri mundial es tripliqui
 • Les llars consumeixen el 29% de l’energia mundial i en conseqüència contribueixen al 21 per cent de les emissions de CO2 resultants.
 • Una cinquena part del consum final d’energia en el món el 2013 era de les energies renovables.

Aliments

 • Si bé els impactes ambientals substancials dels aliments es produeixen en la fase de producció (agricultura, processament d’aliments), les llars influeixen aquests impactes a través dels seus hàbits dietètics i hàbits. En conseqüència, això afecta el medi ambient a través del consum d’energia relacionada amb els aliments i la generació de residus.
 • 3 milions de tones d’aliments es malgasten cada any, mentre que gairebé mil milions de persones estan desnodrides i mil milions més passen fam.
 • El consum excessiu d’aliments és perjudicial per a la nostra salut i el medi ambient.
 • 2 mil milions de persones al món tenen sobrepès o són obesos.
 • La degradació de les terres, la disminució de la fertilitat del sòl, l’ús insostenible de l’aigua, la sobrepesca i la degradació del medi marí estan disminuint la capacitat de la base de recursos naturals per al subministrament d’aliments.
 • El sector d’aliments consumeix al voltant del 30% del total d’energia mundial i representa al voltant del 22% de les emissions totals de gasos d’efecte hivernacle.

Metes de l’objectiu 12

12.1 Aplicar el Marc Decennal de Programes sobre Modalitats de Consum i Producció Sostenibles, amb la participació de tots els països i sota el lideratge dels països desenvolupats, tenint en compte el grau de desenvolupament i les capacitats dels països en desenvolupament

12.2 Per al 2030, aconseguir la gestió sostenible i l’ús eficient dels recursos naturals

12.3 Per al 2030, reduir a la meitat el malbaratament mundial d’aliments per càpita en la venda al detall i a nivell dels consumidors i reduir les pèrdues d’aliments en les cadenes de producció i distribució, incloses les pèrdues posteriors a les collites

12.4 Per al 2020, aconseguir la gestió ecològicament racional dels productes químics i de totes les deixalles al llarg del seu cicle de vida, de conformitat amb els marcs internacionals convinguts, i reduir de manera significativa el seu alliberament a l’atmosfera, a l’aigua i al sòl a fi de reduir al mínim els seus efectes adversos en la salut humana i el medi ambient

12.5 Per al 2030, disminuir de manera substancial la generació de deixalles mitjançant polítiques de prevenció, reducció, reciclatge i reutilització

12.6 Encoratjar les empreses, especialment les grans i les transnacionals, perquè adoptin pràctiques sostenibles i incorporin informació sobre la sostenibilitat en el seu cicle de presentació d’informes

12.7 Promoure pràctiques de contractació pública que siguin sostenibles, de conformitat amb les polítiques i prioritats nacionals

12.8 Per al 2030, vetllar perquè les persones de tot el món tinguin informació i coneixements pertinents per al desenvolupament sostenible i els estils de vida en harmonia amb la natura

12.a Donar suport als països en desenvolupament en l’enfortiment de la seva capacitat científica i tecnològica per tal d’avançar cap a modalitats de consum i producció més sostenibles

12.b Elaborar i aplicar instruments que permetin fer seguiment dels efectes en el desenvolupament sostenible amb vista a aconseguir un turisme sostenible que creï llocs de treball i promogui la cultura i els productes locals

12.c Racionalitzar els subsidis ineficients als combustibles fòssils que fomenten el consum antieconòmic mitjançant l’eliminació de les distorsions del mercat, d’acord amb les circumstàncies nacionals, fins i tot mitjançant la reestructuració dels sistemes tributaris i l’eliminació gradual dels subsidis perjudicials, quan n’hi hagi, perquè es posi de manifest el seu impacte ambiental, tenint plenament en compte les necessitats i condicions particulars dels països en desenvolupament i reduint al mínim els possibles efectes adversos en el seu desenvolupament, de manera que es protegeixi els pobres i les comunitats afectades

Enllaços
Marc decennal de programes sobre modalitats de consum i producció sostenibles / The 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production
Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient – Aprofitament eficaç dels recursos / UN Environment Programme – Resource efficiency

×